Veřejná výzva k úpisu investičních akcií IA B fondu HPT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Veřejná výzva k úpisu investičních akcií

 

Obchodní firma HPT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
IČO 036 48 630
Sídlo Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha
Zápis v obchodním rejstříku B 20320 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Společnost“)

 

Statutární orgán Společnosti, AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, doručovací číslo: 14078, zastoupený Ing. Miroslavem Švábem, pověřeným zmocněncem, tímto v souladu s ust. § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, vyzývá kvalifikované investory k úpisu investičních akcií:

Třída investičních akcií Investiční akcie B
ISIN investičních akcií CZ0008044435
Cílová upisovaná částka 10 000 000,- Kč
Počátek úpisu 18. 10. 2023
Konec úpisu dnem 31. 12. 2025 nebo úspěšným upsáním celé výše cílové upisované částky, pokud tato skutečnost nastane dříve
Místo úpisu AVANT investiční společnost, a.s.,

Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha

 

(dále jen „Investiční akcie“)

Úpis bude realizován uzavřením smlouvy o investici. Následně bude investor v souladu se stanovami Společnosti vyzván k připsání příslušné částky na účet Společnosti uvedený ve smlouvě o investici.

Investiční akcie upisují za emisní kurs dle pravidel vymezených ve stanovách Společnosti a statutu Společnosti.

Na uzavření smlouvy o investici není právní nárok. Společnost je oprávněna rozhodnout, se kterým zájemcem uzavře smlouvu o investici a se kterým nikoliv, a to z jakéhokoliv důvodu.

 

Datum podpisu   18. 10. 2023
……………………………………………………………..

HPT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

AVANT investiční společnost, a.s.

člen představenstva

Ing. Miroslav Šváb

pověřený zmocněnec