Veřejná výzva k úpisu investičních akcií IA Budějovická investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

VEREJNA VYZV A K UPISU INVESTICNICH AKCII

Statutární ředitel společnosti

Budějovická investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

se sídlem Antala Staška 1670/80, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 242 61 386,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 18471

(,,Společnost“)

tímto, v souladu s ustanovením § 163 odst. I zákona č. 240/20 I 3 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (,,Zákon“),

vyzývá kvalifikované investory k úpisu investičních akcií Společnosti.

Statutární ředitel Společnosti rozhodl dne 1.11.2015 o učinění veřejné výzvy k úpisu investičních akcií Společnosti ve formě na jméno v podobě cenného papíru až do výše upisované částky 400.000.000 Kč (slovy: čtyři sta milionů korun českých).

Lhůta pro úpis investičních akcií Společnosti je určena do 31. prosince 2020. Úpis akcií je možné uskutečnit vždy v pracovní dny v době od 9:00 do 16:00 hod v sídle Společnosti.

Úpis investičních akcií Společnosti bude probíhat na základě smlouvy o úpisu investičních akcií uzavřené mezi osobou mající zájem nabýt investiční akcie (,,Zájemce“) a Společností. Dokumenty upravující smluvní podmínky úpisu a vydávání investičních akcií jsou k dispozici v sídle Společnosti.

Na uzavření smlouvy o úpisu není právní nárok. Společnost je oprávněna, prostřednictvím statutárního ředitele, rozhodnout, se kterým Zájemcem uzavře smlouvu o úpisu investičních akcií a se kterým nikoliv, a to z jakéhokoliv důvodu.

 

Místo: Praha

Datum: 1.11.2015

 

Mgr. Robert Robek

pověřený zmocněnec statutárního ředitele