Veřejná výzva k úpisu investičních akcií IA Czech Investment Fund SICAV, a.s.

Veřejná výzva k úpisu investičních akcií

 

Obchodní firma Czech Investment Fund SICAV, a.s.
IČO 027 89 027
Sídlo Počernická 272/96 Praha 10 108 00
Zápis v obchodním rejstříku B 19621 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Společnost“)

 

Statutární orgán Společnosti, AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, Doručovací číslo: 140 78 zastoupený Ing. Michalem Vlachem, na základě plné moci, tímto v souladu s ust. § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, vyzývá kvalifikované investory k úpisu investičních akcií:

Třída investičních akcií Investiční akcie
ISIN investičních akcií CZ0008041449
Cílová upisovaná částka 2.000.000.000 Kč
Počátek úpisu 1.4.2021
Konec úpisu dnem 31.12.2030 nebo úspěšným upsáním celé výše cílové upisované částky, pokud tato skutečnost nastane dříve
Místo úpisu AVANT investiční společnost, a.s.,

Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8

 

(dále jen „Investiční akcie“)

Úpis bude realizován uzavřením smlouvy o investici. Následně bude investor v souladu se stanovami Společnosti vyzván k připsání příslušné částky na účet Fondu uvedený ve smlouvě o investici.

Emisní kurs bude určen dle pravidel vymezených ve stanovách Společnosti a statutu Fondu.

Na uzavření smlouvy o investici není právní nárok. Společnost je oprávněna rozhodnout, se kterým zájemcem uzavře smlouvu o investici a se kterým nikoliv, a to z jakéhokoliv důvodu.

 

Datum podpisu    1.4.2021
……………………………………………………………..

Czech Investment Fund SICAV, a.s.

AVANT investiční společnost, a.s., člen představenstva

Ing. Michal Vlach, Zmocněný zástupce