Veřejná výzva k úpisu investičních akcií IA podfondu TOPELEX Alfa

Veřejná výzva k úpisu investičních akcií

 

Obchodní firma TOPELEX Partners SICAV, a.s.
IČO 197 46 598
Sídlo Sokolovská 810/304 Praha 9, Vysočany 190 00
Zápis v obchodním rejstříku Sp. zn. B 28381 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Společnost“)

 

Statutární orgán Společnosti, AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, doručovací číslo: 14078, zastoupený Ing. Pavlem Hoffmanem, zmocněným zástupcem, tímto v souladu s ust. § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, vyzývá kvalifikované investory k úpisu investičních akcií:

Podfond Podfond TOPELEX Alfa
Třída investičních akcií Investiční akcie A
ISIN investičních akcií CZ0008051034
Cílová upisovaná částka 1.000.000.000,- Kč
Počátek úpisu 8. 12. 2023
Konec úpisu dnem 31. 12. 2025 nebo úspěšným upsáním celé výše cílové upisované částky, pokud tato skutečnost nastane dříve
Místo úpisu AVANT investiční společnost, a.s.,

Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, doručovací číslo: 14078

 

(dále jen „Investiční akcie“)

Úpis bude realizován uzavřením smlouvy o investici. Následně bude investor v souladu se stanovami Společnosti vyzván k připsání příslušné částky na účet Podfondu uvedený ve smlouvě o investici.

Do konce druhého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k zahájení vydávání Investičních akcií, se Investiční akcie upisují za počáteční emisní kurs ve výši 1,- Kč (jedna koruna česká) za jednu Investiční akcii. Emisní kurs v dalších kalendářních měsících bude určen dle pravidel vymezených ve stanovách Společnosti a statutu Podfondu.

Na uzavření smlouvy o investici není právní nárok. Společnost je oprávněna rozhodnout, se kterým zájemcem uzavře smlouvu o investici a se kterým nikoliv, a to z jakéhokoliv důvodu.

 

Datum podpisu    8. 12. 2023
……………………………………………………………..

TOPELEX Partners SICAV, a.s.

AVANT investiční společnost, a.s.,

člen představenstva,

Ing. Pavel Hoffman, zmocněný zástupce