Veřejná výzva k úpisu investičních akcií IAA fondu City Logistic Property Fund SICAV, a.s.

Veřejná výzva k úpisu investičních akcií

 

Obchodní firma City Logistic Property Fund SICAV a.s.
IČO 09400117
Sídlo Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4
Zápis v obchodním rejstříku Sp. zn. B 25587 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Společnost“)

 

Statutární orgán Společnosti, AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, Praha 8, PSČ 186 00, zastoupený Ing. Pavlem Hoffmanem, zmocněným zástupcem, tímto v souladu s ust. § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, vyzývá kvalifikované investory k úpisu investičních akcií:

Třída investičních akcií Investiční akcie A
ISIN investičních akcií CZ0008050242
Cílová upisovaná částka 2 000 000 000 CZK
Počátek úpisu 8. 9. 2020
Konec úpisu dnem 31. 12. 2028 nebo úspěšným upsáním celé výše cílové upisované částky, pokud tato skutečnost nastane dříve
Místo úpisu AVANT investiční společnost, a.s.,

Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4

 

(dále jen „Investiční akcie“)

Úpis bude realizován uzavřením smlouvy o investici. Následně bude investor v souladu se stanovami Společnosti vyzván k připsání příslušné částky na účet Podfondu uvedený ve smlouvě o investici.

Emisní kurs bude určen dle pravidel vymezených ve stanovách Společnosti a statutu Podfondu.

Na uzavření smlouvy o investici není právní nárok. Společnost je oprávněna rozhodnout, se kterým zájemcem uzavře smlouvu o investici a se kterým nikoliv, a to z jakéhokoliv důvodu.

Tato veřejná výzva k úpisu investičních akcií nahrazuje výzvu ze dne 8.9.2020.

Datum podpisu    13. 10. 2023
……………………………………………………………..

City Logistic Property Fund SICAV a.s.

AVANT investiční společnost, a.s., člen představenstva

Mgr. Martin Duch, LL.M. et LL.M., zmocněný zástupce