Veřejná výzva k úpisu investičních akcií IAA fondu Dimension investiční fond SICAV a.s.

Veřejná výzva k úpisu investičních akcií

 

Obchodní firma Dimension investiční fond SICAV a.s.
IČO 057 75 787
Sídlo Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4
Zápis v obchodním rejstříku Sp. zn. B 22201 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Společnost“)

 

Statutární orgán Společnosti, AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, doručovací číslo: 14078, zastoupený Ing. Pavlem Hoffmanem, zmocněným zástupcem, tímto v souladu s ust. § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, vyzývá kvalifikované investory k úpisu investičních akcií:

Třída investičních akcií Investiční akcie A
ISIN investičních akcií CZ0008042538
Cílová upisovaná částka 500 000 000,- Kč
Počátek úpisu 30. 6. 2020
Konec úpisu dnem 31. 12. 2025 nebo úspěšným upsáním celé výše cílové upisované částky, pokud tato skutečnost nastane dříve
Místo úpisu AVANT investiční společnost, a.s.,

Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, doručovací číslo: 14078

 

(dále jen „Investiční akcie“)

Úpis bude realizován uzavřením smlouvy o investici. Následně bude investor v souladu se stanovami Společnosti vyzván k připsání příslušné částky na účet Společnosti uvedený ve smlouvě o investici.

Emisní kurs bude určen dle pravidel vymezených ve stanovách Společnosti a statutu Společnosti.

Na uzavření smlouvy o investici není právní nárok. Společnost je oprávněna rozhodnout, se kterým zájemcem uzavře smlouvu o investici a se kterým nikoliv, a to z jakéhokoliv důvodu. Tato veřejná výzva k úpisu investičních akcií nahrazuje předchozí výzvu k úpisu investičních akcií ze dne 30. 6. 2020.

 

Datum podpisu    2. 1. 2023
……………………………………………………………..

Dimension investiční fond SICAV a.s.

AVANT investiční společnost, a.s., člen představenstva

Ing. Pavel Hoffman, zmocněný zástupce