Veřejná výzva k úpisu investičních akcií IAA fondu SkyLimit Industry, podfond Strojírenský

Veřejná výzva k úpisu investičních akcií

 

Obchodní firma SkyLimit Industry SICAV a.s.
IČO 05265754
Sídlo Vodičkova 791/41 Praha 1 110 00
Zápis v obchodním rejstříku B 21752 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Společnost“)

 

Statutární orgán Společnosti, AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, doručovací číslo: 14078, zastoupený Ing. Pavlem Hoffmanem, pověřeným zmocněncem, tímto v souladu s ust. § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, vyzývá kvalifikované investory k úpisu investičních akcií:

Podfond SkyLimit Industry, podfond Strojírenský
Třída investičních akcií Investiční akcie A
ISIN investičních akcií CZ0008043387
Cílová upisovaná částka 500.000.000
Počátek úpisu 1.1.2024
Konec úpisu dnem 31.12.2026 nebo úspěšným upsáním celé výše cílové upisované částky, pokud tato skutečnost nastane dříve
Místo úpisu AVANT investiční společnost, a.s.,

Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, doručovací číslo: 14078

 

(dále jen „Investiční akcie“)

Úpis bude realizován uzavřením smlouvy o investici. Následně bude investor v souladu se stanovami Společnosti vyzván k připsání příslušné částky na účet Podfondu uvedený ve smlouvě o investici.

Emisní kurs bude určen dle pravidel vymezených ve stanovách Společnosti a statutu Podfondu.

Na uzavření smlouvy o investici není právní nárok. Společnost je oprávněna rozhodnout, se kterým zájemcem uzavře smlouvu o investici a se kterým nikoliv, a to z jakéhokoliv důvodu.

 

Datum podpisu    …………………………………………
……………………………………………………………..

SkyLimit Industry SICAV a.s.

AVANT investiční společnost, a.s., člen představenstva

Ing. Pavel Hoffman, pověřený zmocněnec