Veřejná výzva k úpisu investičních akcií IAA fondu ZMJ, podfond Prudential Global Fund

 

VÝZVA K ÚPISU INVESTIČNÍCH AKCIÍ

Statutární orgán Společnosti

NÁZEV FONDU

(„Společnost“)

ZMJ SICAV, a.s.
SÍDLO FONDU Jugoslávská 620/29, Vinohrady, 120 00 Praha 2
IČO FONDU 060 78 265
ZAPSANÉ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 22470

PODFOND ZMJ, podfond Prudential Global Fund
NID 75160757

 

tímto, v souladu s ustanovením § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („Zákon“),

vyzývá

kvalifikované investory k úpisu investičních akcií Společnosti.

Upisovány budou následující druhy investičních akcií:

DRUH AKCIE investiční akcie
OZNAČENÍ třída A
ISIN  CZ0008043692
MĚNA CZK

 

Informace k úpisu akcií:

POČÁTEK ÚPISU 26. 02. 2021
LHŮTA PRO ÚPIS 31. 12. 2026
UKONČENÍ ÚPISU K ukončení úpisu dojde uplynutím lhůty pro úpis nebo úspěšným upsáním celé výše cílové upisované která činí částku 10.000.000.000,- Kč (deset miliard korun českých), pokud tato skutečnost nastane dříve.
MÍSTO PRO ÚPIS Místy pro úpis jsou sídlo Společnosti a sídlo statutárního orgánu Společnosti.
ZPŮSOB ÚPISU Úpis bude realizován uzavřením smlouvy/pokynu o úpisu investičních akcií. Následně bude investor v souladu se stanovami Společnosti vyzván k poukázání emisního kurzu na účet Společnosti určený v příslušné smlouvě/pokynu o úpisu investičních akcií.
EMISNÍ KURZ Aktuální hodnota investičních akcií Fondu, resp. Podfondu je stanovována z fondového kapitálu Podfondu připadajícího na investiční akcie zjištěného na konci rozhodného období. Rozhodné období začíná běžet dnem následujícím po dni, pro který byla stanovena poslední aktuální hodnota investičních akcií a končí posledním dnem kalendářního čtvrtletí. V obvyklých případech je rozhodným obdobím kalendářní čtvrtletí a dnem stanovení aktuální hodnoty investičních akcií poslední den příslušného kalendářního čtvrtletí. Výjimečně může být rozhodné období kratší než kalendářní čtvrtletí, zejména v případech, kdy je Fond, resp. Podfond účastníkem přeměny dle příslušných právních předpisů nebo v případě mimořádného stanovení aktuální hodnoty akcií. Do konce druhého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k zahájení vydávání prvního Druhu investiční akcie, se příslušný Druh investiční akcie upisuje za emisní kurs ve výši 1,- Kč (jedna koruna česká), resp. 1,- EUR (jedno euro) za jednu investiční akcii, následně pak jakékoliv další Druhy investičních akcií se za emisní kurs ve výši 1,- Kč, resp. 1,- EUR upisují jen v měsíci, ve kterém došlo k zahájení vydávání příslušného Druhu investiční akcie, přičemž v takovém případě investoři do takového Druhu investičních akcií participují na výkonnosti portfolia Fondu dle pravidel pro distribuci fondového kapitálu poprvé při stanovení aktuální hodnoty investiční akcie ke konci kalendářního měsíce,  ve kterém došlo k účinnému upsání první investiční akcie takového Druhu investičních akcií.

 

VSTUPNÍ POPLATEK 0 %
MINIMÁLNÍ VÝŠE
INVESTICE
(a ) částka 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) v případě, že splňuje podmínky ust. § 272 odst. 1 písm. i) bod 2 Zákona;

(b) ekvivalent částky 125.000,- EUR (sto dvacet pět tisíc euro) v případě, že splňuje podmínky ust. § 272 odst. 1 písm. a) až písm. i) bod 1 Zákona. Rozhodným kurzem pro účely výpočtu je měnový kurz CZK/EUR vyhlašovaný Českou národní bankou ke Dni připsání peněžní částky na účet Fondu v případě úpisu a ke dni uskutečnění transakce v případě převodu.

(c) každá další investice minimálně 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) nebo ekvivalent v jiné měně.

 

Na uzavření smlouvy/pokynu o úpisu není právní nárok. Společnost je oprávněna, prostřednictvím statutárního orgánu, rozhodnout, se kterým zájemcem uzavře smlouvu/pokyn o úpisu investičních akcií a se kterým nikoliv, a to z jakéhokoliv důvodu.

Práva spojená s akcií jsou upravena ve stanovách a statutu Společnosti a statutu Podfondu.

Investor je povinen se se stanovami a statutem Společnosti a statutem Podfondu předem seznámit.

 

V Praze dne 26. 02. 2021

 

 

ZMJ SICAV, a.s.

Ing. Dušan Klimeš, MSc.

zmocněný zástupce člena představenstva

TILLER investiční společnost a.s.