Veřejná výzva k úpisu investičních akcií IAA Podfondu Reticulum Finance

Veřejná výzva k úpisu investičních akcií

 

Obchodní firma Reticulum Fund SICAV, a.s.
IČO 109 85 191
Sídlo Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8
Zápis v obchodním rejstříku Sp. zn. B 26480 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Společnost“)

 

Statutární orgán Společnosti, AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, doručovací číslo: 14078, zastoupený Ing. Pavlem Hoffmanem, pověřeným zmocněncem, tímto v souladu s ust. § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, vyzývá kvalifikované investory k úpisu investičních akcií:

Podfond Podfond Reticulum Finance
Třída investičních akcií Investiční akcie A
ISIN investičních akcií CZ0008047065
Cílová upisovaná částka 500.000.000.000 Kč
Počátek úpisu 19.7.2021
Konec úpisu dnem 31.12.2025 nebo úspěšným upsáním celé výše cílové upisované částky, pokud tato skutečnost nastane dříve
Místo úpisu AVANT investiční společnost, a.s.,

Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, doručovací číslo: 14078

 

(dále jen „Investiční akcie“)

Úpis bude realizován uzavřením smlouvy o investici. Následně bude investor v souladu se stanovami Společnosti vyzván k připsání příslušné částky na účet Podfondu uvedený ve smlouvě o investici.

Emisní kurs bude určen dle pravidel vymezených ve stanovách Společnosti a statutu Podfondu.

Na uzavření smlouvy o investici není právní nárok. Společnost je oprávněna rozhodnout, se kterým zájemcem uzavře smlouvu o investici a se kterým nikoliv, a to z jakéhokoliv důvodu. Tato výzva k úpisu investičních akcií nahrazuje předchozí výzvu k úpisu investičních akcií ze dne 19.7.2021.

 

Datum podpisu    12.12.2023
……………………………………………………………..

Reticulum Fund SICAV, a.s.

AVANT investiční společnost, a.s., člen představenstva

Ing. Pavel Hoffman, pověřený zmocněnec