Veřejná výzva k úpisu investičních akcií IAB fondu CORE CAPITAL SICAV, a.s.

Výzva k úpisu investičních akcií

 

Statutární ředitel společnosti

CORE CAPITAL SICAV, a.s.

se sídlem Běžecká 2407/2 Praha 6 169 00,

IČO: 04995589,

zapsané v obchodním rejstříku B 21512 vedená u Městského soudu v Praze,

(„Společnost“)

 

tímto, v souladu s ustanovením § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („Zákon“),

 

vyzývá

 

kvalifikované investory k úpisu investičních akcií fondu CORE CAPITAL SICAV, a.s.

Upisovány budou následující druhy investičních akcií:

  • Investiční akcie A
  • Investiční akcie B

 

Počátek úpisu

1.1.2021

Lhůta pro úpis

31.12.2025 (Investiční akcie A)

31.12.2025 (Investiční akcie B)

 

Ukončení úpisu

K ukončení úpisu dojde uplynutím lhůty pro úpis nebo úspěšným upsáním celé výše cílové upisované částky, která pro investiční akcie A činí částku 1.400.000.000, – Kč (jedna miliarda a čtyři sta milionů korun českých), a pro investiční akcie B činí částku 1.400.000.000, – Kč (jedna miliarda a čtyři sta milionů korun českých), pokud tato skutečnost nastane dříve.

 

Místo pro úpis

Místem pro úpis je sídlo statutárního ředitele Společnosti.

 

Způsob úpisu

Úpis bude realizován uzavřením smlouvy o úpisu investičních akcií. Následně bude investor v souladu se stanovami Společnosti vyzván k poukázání emisního kurzu na účet Společnosti určený v příslušné smlouvě o úpisu investičních akcií.

 

 

Emisní kurz

Emisní kurz je určen dle pravidel vymezených ve stanovách a statutu Společnosti CORE CAPITAL SICAV, a.s.

 

Na uzavření smlouvy o úpisu není právní nárok. Společnost je oprávněna, prostřednictvím statutárního ředitele, rozhodnout, se kterým zájemcem uzavře smlouvu o úpisu investičních akcií a se kterým nikoliv, a to z jakéhokoliv důvodu.

 

Místo: Praha

Datum: 29.12.2020

 

 

Mgr. Ing. Ondřej Pieran v.r.

pověřený zmocněnec statutárního ředitele AVANT investiční společnost, a.s.