Veřejná výzva k úpisu investičních akcií IAB fondu SkyLimit Industry, podfond Strojírenský

Veřejná výzva k úpisu investičních akcií

 

Obchodní firmaSkyLimit Industry SICAV a.s.
IČO052 65 754
SídloVodičkova 791/41, Nové Město, 110 00 Praha 1
Zápis v obchodním rejstříkuSp. zn. B 21752 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Společnost“)

 

Statutární orgán Společnosti, AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, Praha 8, PSČ 186 00, zastoupený Mgr. Ing. Ondřejem Pieranem, CFA, pověřeným zmocněncem, tímto v souladu s ust. § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, vyzývá kvalifikované investory k úpisu investičních akcií:

PodfondSkyLimit Industry, podfond Strojírenský
Třída investičních akciíInvestiční akcie B
ISIN investičních akciíCZ0008043395
Cílová upisovaná částka500.000.000 Kč
Počátek úpisu1. 11. 2020
Konec úpisudnem 31. 12. 2023 nebo úspěšným upsáním celé výše cílové upisované částky, pokud tato skutečnost nastane dříve
Místo úpisuAVANT investiční společnost, a.s.,

Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, Praha 8, PSČ 186 00

 

(dále jen „Investiční akcie“)

Úpis bude realizován uzavřením smlouvy o investici. Následně bude investor v souladu se stanovami Společnosti vyzván k připsání příslušné částky na účet Podfondu uvedený ve smlouvě o investici.

Emisní kurs bude určen dle pravidel vymezených ve stanovách Společnosti a statutu Podfondu.

Na uzavření smlouvy o investici není právní nárok. Společnost je oprávněna rozhodnout, se kterým zájemcem uzavře smlouvu o investici a se kterým nikoliv, a to z jakéhokoliv důvodu.

 

Datum podpisu    2. 11. 2020
 

SkyLimit Industry SICAV a.s.

AVANT investiční společnost, a.s., člen představenstva

Mgr. Ing. Ondřej Pieran, CFA, pověřený zmocněnec