Veřejná výzva k úpisu investičních akcií IAB podfondu Mint Fund 11 podfond SICAV, a.s.

Veřejná výzva k úpisu investičních akcií

 

Obchodní firma Mint Fund Commercial SICAV, a.s.
IČO 139 58 208
Sídlo Václavské náměstí 773/4 Praha 11000
Zápis v obchodním rejstříku Sp. zn. B 26771 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Společnost“)

 

Statutární orgán Společnosti, AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, doručovací číslo: 14078, zastoupený Ing. Pavlem Hoffmanem, pověřeným zmocněncem, tímto v souladu s ust. § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, vyzývá kvalifikované investory k úpisu investičních akcií:

Podfond Mint Fund 11 podfond SICAV
Třída investičních akcií Investiční akcie B
ISIN investičních akcií CZ0008047743
Cílová upisovaná částka 500.000.000,- EUR
Počátek úpisu 1.12.2021
Konec úpisu dnem 31.12.2025 nebo úspěšným upsáním celé výše cílové upisované částky, pokud tato skutečnost nastane dříve
Místo úpisu AVANT investiční společnost, a.s.,

Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, doručovací číslo: 14078

 

(dále jen „Investiční akcie“)

Úpis bude realizován uzavřením smlouvy o investici. Následně bude investor v souladu se stanovami Společnosti vyzván k připsání příslušné částky na účet Podfondu uvedený ve smlouvě o investici.

Emisní kurs bude určen dle pravidel vymezených ve stanovách Společnosti a statutu Podfondu.

Na uzavření smlouvy o investici není právní nárok. Společnost je oprávněna rozhodnout, se kterým zájemcem uzavře smlouvu o investici a se kterým nikoliv, a to z jakéhokoliv důvodu. Tato výzva k úpisu investičních akcií nahrazuje předchozí výzvu k úpisu investičních akcií ze dne 1.12.2021.

 

Datum podpisu    12.12.2023
……………………………………………………………..

Mint Fund Commercial SICAV, a.s.

AVANT investiční společnost, a.s., člen představenstva

Ing. Pavel Hoffman, pověřený zmocněnec