VEŘEJNÁ VÝZVA K ÚPISU INVESTIČNÍCH AKCIÍ KKIG investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.,

                                                                    VEŘEJNÁ Výzva k úpisu investičních akcií

 

Statutární ředitel společnosti

KKIG investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.,

se sídlem Voctářova 2449/5, Libeň, 180 00 Praha 8,

IČO: 05175925,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 21671

 („Společnost“)

 

tímto, v souladu s ustanovením § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („Zákon“),

vyzývá kvalifikované investory k úpisu investičních akcií Společnosti.

Statutární ředitel Společnosti rozhodl dne 24.8.2016 o učinění veřejné výzvy k úpisu kusových investičních akcií Společnosti ve formě na jméno v podobě cenného papíru až do výše upisované částky 100.000.000 Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých).

Lhůta pro úpis investičních akcií Společnosti je určena do 31. prosince 2016. Úpis akcií je možné uskutečnit vždy v pracovní dny v době od 9:00 do 16:00 hod v sídle Společnosti.

Úpis investičních akcií typu Společosti bude probíhat na základě smlouvy o úpisu investičních akcií uzavřené mezi osobou mající zájem nabýt investiční akcie („Zájemce“) a Společností. Dokumenty upravující smluvní podmínky úpisu a vydávání investičních akcií jsou k dispozici v sídle Společnosti.

Na uzavření smlouvy o úpisu není právní nárok. Společnost je oprávněna, prostřednictvím statutárního ředitele, rozhodnout, se kterým Zájemcem uzavře smlouvu o úpisu investičních akcií a se kterým nikoliv, a to z jakéhokoliv důvodu.

 

Místo: Praha

Datum: 24. srpna 2016

 

__________________________

Mgr. Ing. Zdeněk Hauzer

pověřený zmocněnec statutárního ředitele