Veřejná výzva k úpisu investičních akcií MIA fondu VENDEAVOUR Private Equity Fund SICAV a.s.

Veřejná výzva k úpisu investičních akcií

 

Obchodní firma VENDEAVOUR Private Equity Fund SICAV a.s.
IČO 08613893
Sídlo Maříkova 1899/1, Brno 621 00
Zápis v obchodním rejstříku B 8254 vedená u Krajského soudu v Brně

(dále jen „Společnost“)

 

Statutární orgán Společnosti, AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, Praha 8, PSČ 186 00, zastoupený Mgr. Robertem Robkem, pověřeným zmocněncem, tímto v souladu s ust. § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, vyzývá kvalifikované investory k úpisu investičních akcií:

Fond VENDEAVOUR Private Equity Fund SICAV a.s.
Třída investičních akcií Manažerské investiční akcie
ISIN investičních akcií CZ0008045986
Cílová upisovaná částka 100.000,- CZK
Počátek úpisu 01.02.2021
Konec úpisu dnem 30.04.2021 nebo úspěšným upsáním celé výše cílové upisované částky, pokud tato skutečnost nastane dříve
Místo úpisu AVANT investiční společnost, a.s.,

Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, Praha 8, PSČ 186 00

 

(dále jen „Investiční akcie“)

Úpis bude realizován uzavřením smlouvy o investici. Následně bude investor v souladu se stanovami Společnosti vyzván k připsání příslušné částky na účet Fondu uvedený ve smlouvě o investici.

Do konce kalendářního měsíce, ve kterém došlo k zahájení vydávání manažerských investičních akcií, se Investiční akcie upisují za počáteční emisní kurs ve výši 1,- CZK (jedna koruna česká) za jednu Investiční akcii. Emisní kurs v dalších kalendářních měsících bude určen dle pravidel vymezených ve stanovách Společnosti a statutu Fondu.

Na uzavření smlouvy o investici není právní nárok. Společnost je oprávněna rozhodnout, se kterým zájemcem uzavře smlouvu o investici a se kterým nikoliv, a to z jakéhokoliv důvodu.

 

Datum podpisu    1.2.2021
VENDEAVOUR Private Equity Fund SICAV a.s.

AVANT investiční společnost, a.s., člen představenstva

Mgr. Robert Robek, pověřený zmocněnec