VEŘEJNÁ VÝZVA K ÚPISU INVESTIČNÍCH AKCIÍ NWD SICAV a. s.

VEŘEJNÁ Výzva k úpisu investičních akcií

Statutární ředitel společnosti

NWD SICAV a.s.,

se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8,

IČO: 05285437,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 21721

 („Společnost“)

 

tímto, v souladu s ustanovením § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („Zákon“),

vyzývá kvalifikované investory k úpisu investičních akcií EUR, investičních akcií CZK a investičních akcií USD, které Společnost vydává k podfondu NWD Global Multi-Asset podfond (dále jen „Podfond“).

Statutární ředitel Společnosti rozhodl dne 10.11.2016 o učinění veřejné výzvy:

       k úpisu kusových investičních akcií EUR, ve formě na jméno v podobě zaknihovaného cenného papíru, ISIN – CZ0008042231 až do výše upisované částky 20.000.000,- EUR (slovy: dvacet milionů eur);

       k úpisu kusových investičních akcií CZK, ve formě na jméno v podobě zaknihovaného cenného papíru, ISIN – CZ0008042215 až do výše upisované částky 500.000.000,- Kč (slovy: pět set milionů korun českých);

       k úpisu kusových investičních akcií USD, ve formě na jméno v podobě zaknihovaného cenného papíru, ISIN – CZ0008042223 až do výše upisované částky 20.000.000,- USD (slovy: dvacet milionů dolarů).

Lhůta pro úpis investičních akcií EUR, investičních akcií CZK a investičních akcií USD je určena do 28. února 2017. Úpis investičních akcií je možné uskutečnit vždy v pracovní dny v době od 9:00 do 16:00 hod v sídle Společnosti.

Úpis investičních akcií EUR, investičních akcií CZK a investičních akcií USD Podfondu bude probíhat na základě smlouvy o úpisu investičních akcií uzavřené mezi osobou mající zájem nabýt investiční akcie EUR, investiční akcie CZK, anebo investiční akcie USD („Zájemce“) a Společností na účet Podfondu. Dokumenty upravující smluvní podmínky úpisu a vydávání investičních akcií jsou k dispozici v sídle Společnosti.

Na uzavření smlouvy o úpisu není právní nárok. Společnost je oprávněna, prostřednictvím statutárního ředitele, rozhodnout, se kterým Zájemcem uzavře smlouvu o úpisu investičních akcií a se kterým nikoliv, a to z jakéhokoliv důvodu.

 

Místo: Praha

Datum: 10.11.2016

 

__________________________

Mgr. Ing. Ondřej Pieran

pověřený zmocněnec statutárního ředitele