Veřejná výzva k úpisu investičních akcií PE MEZANIN Kč fondu CZECH CAPITAL PE MEZANIN SUBFUND

Veřejná výzva k úpisu investičních akcií

 

Obchodní firma Czech Capital Fund SICAV, a.s.
IČO 052 12 634
Sídlo Rohanské nábřeží 671/15 Praha 8 186 00
Zápis v obchodním rejstříku B 21711 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Společnost“)

Statutární orgán Společnosti, AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, Praha 8, PSČ 186 00, zastoupený JUDr. Petrem Krátkým, pověřeným zmocněncem, tímto v souladu s ust. § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, vyzývá kvalifikované investory k úpisu investičních akcií:

Podfond CZECH CAPITAL PE MEZANIN SUBFUND
Třída investičních akcií PE MEZANIN Kč
ISIN investičních akcií CZ0008046208
Cílová upisovaná částka 500 000 000 Kč
Počátek úpisu 25.5.2021
Konec úpisu dnem 1.6.2026 nebo úspěšným upsáním celé výše cílové upisované částky, pokud tato skutečnost nastane dříve
Místo úpisu AVANT investiční společnost, a.s.,

Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, Praha 8, PSČ 186 00

(dále jen „Investiční akcie“)

Úpis bude realizován uzavřením smlouvy o investici. Následně bude investor v souladu se stanovami Společnosti vyzván k připsání příslušné částky na účet Podfondu uvedený ve smlouvě o investici.

Do konce druhého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k zahájení vydávání Investičních akcií, se Investiční akcie upisují za počáteční emisní kurs ve výši 1,- Kč (jedna koruna česká) za jednu Investiční akcii. Emisní kurs v dalších kalendářních měsících bude určen dle pravidel vymezených ve stanovách Společnosti a statutu Podfondu.

Na uzavření smlouvy o investici není právní nárok. Společnost je oprávněna rozhodnout, se kterým zájemcem uzavře smlouvu o investici a se kterým nikoliv, a to z jakéhokoliv důvodu.

Datum podpisu    25.5.2021

Czech Capital Fund SICAV, a.s.

AVANT investiční společnost, a.s., člen představenstva

JUDr. Petr Krátký, pověřený zmocněnec