Veřejná výzva k úpisu investičních akcií PIA Convenio, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Výzva k úpisu investičních akcií

 

Statutární ředitel společnosti

Convenio, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

se sídlem U Sluncové 666/12a, Karlín, 186 00 Praha 8,

IČO: 247 51 448,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 16570

(„Společnost“)

 

tímto, v souladu s ustanovením § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („Zákon“),

vyzývá

 

kvalifikované investory k úpisu investičních akcií

fondu Convenio, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Upisovány budou následující druhy investičních akcií:

 

  • Investiční akcie prioritní

 

Počátek úpisu

1.6.2017

 

Lhůta pro úpis

31.12.2020

 

Ukončení úpisu

K ukončení úpisu dojde uplynutím lhůty pro úpis nebo úspěšným upsáním celé výše cílové upisované částky CZK 100,000,000 (slovy: jedno sto miliónů korun českých), pokud tato skutečnost nastane dříve.

 

Místo pro úpis

Místy pro úpis jsou sídlo Společnosti a sídlo statutárního ředitele Společnosti.

 

Způsob úpisu

Úpis bude realizován uzavřením smlouvy o závazku k úpisu investičních akcií. Následně bude investor v souladu se stanovami Společnosti vyzván k poukázání emisního kurzu na účet Společnosti.

 

Emisní kurz

Do konce druhého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k zahájení vydávání příslušného druhu investičních akcií, se investiční akcie výkonnostní se upisují za emisní kurs ve výši 1,- Kč (jedna koruna česká) za jednu investiční akcii prioritníí.

Emisní kurz v dalších kalendářních měsících bude určen dle pravidel vymezených ve stanovách Společnosti.

 

Na uzavření smlouvy o úpisu není právní nárok. Společnost je oprávněna, prostřednictvím statutárního ředitele, rozhodnout, se kterým Zájemcem uzavře smlouvu o úpisu investičních akcií a se kterým nikoliv, a to z jakéhokoliv důvodu.

 

Místo: Praha

Datum: 1.6.2017

 
Mgr. Robert Robek

pověřený zmocněnec statutárního ředitele AVANT investiční společnost, a.s.