Veřejná výzva k úpisu investičních akcií PIA Cornerstone Investments podfond Opportunity

Veřejná výzva k úpisu investičních akcií

 

Obchodní firma Cornerstone Investments SICAV, a.s.
IČO 061 80 337
Sídlo Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8
Zápis v obchodním rejstříku sp. zn. B 22595 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Společnost“)

 

Statutární orgán Společnosti, AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, doručovací číslo: 14078, zastoupený Mgr. Robertem Robkem, pověřeným zmocněncem, tímto v souladu s ust. § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, vyzývá kvalifikované investory k úpisu investičních akcií:

Podfond Cornerstone Investments podfond Opportunity
Třída investičních akcií Prioritní investiční akcie
ISIN investičních akcií
Cílová upisovaná částka 500.000.000, – Kč
Počátek úpisu 01.07.2017
Konec úpisu dnem 31.12.2030 nebo úspěšným upsáním celé výše cílové upisované částky, pokud tato skutečnost nastane dříve
Místo úpisu AVANT investiční společnost, a.s.,

Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, doručovací číslo: 14078

 

(dále jen „Investiční akcie“)

Úpis bude realizován uzavřením smlouvy o investici. Následně bude investor v souladu se stanovami Společnosti vyzván k připsání příslušné částky na účet Podfondu uvedený ve smlouvě o investici.

Emisní kurs bude určen dle pravidel vymezených ve stanovách Společnosti a statutu Podfondu.

Na uzavření smlouvy o investici není právní nárok. Společnost je oprávněna rozhodnout, se kterým zájemcem uzavře smlouvu o investici a se kterým nikoliv, a to z jakéhokoliv důvodu. Tato výzva k úpisu investičních akcií nahrazuje předchozí výzvy k úpisu investičních akcií ze dne 1.7.2017 a 27.12.2018.

 

 

Datum podpisu    1.1.2021
……………………………………………………………..

Cornerstone Investments SICAV, a.s.

AVANT investiční společnost, a.s., člen představenstva

Mgr. Robert Robek, pověřený zmocněnec