Veřejná výzva k úpisu investičních akcií PIA fondu AVANT GROUP SICAV, a.s.

Veřejná výzva k úpisu investičních akcií

 

Obchodní firma AVANT GROUP SICAV, a.s.
IČO 091 31 752
Sídlo Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8
Zápis v obchodním rejstříku B 25291 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Společnost“)

 

Statutární orgán Společnosti, Proton investiční společnost, a.s., IČO: 070 07 841, se sídlem Klimentská 1216/46, Nové Město, 110 00 Praha 1, zastoupený Ing. Pavlem Fuchsem, pověřeným zmocněncem, tímto v souladu s ust. § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, vyzývá kvalifikované investory k úpisu investičních akcií:

Třída investičních akcií Prioritní investiční akcie
ISIN investičních akcií CZ0008045911
Cílová upisovaná částka 500.000.000 CZK
Počátek úpisu 29.4.2021
Konec úpisu dnem 31. 12. 2023 nebo úspěšným upsáním celé výše cílové upisované částky, pokud tato skutečnost nastane dříve
Místo úpisu Proton investiční společnost, a.s.,

Klimentská 1216/46, Nové Město, 110 00 Praha 1

 

(dále jen „Investiční akcie“)

Úpis bude realizován uzavřením smlouvy o investici. Následně bude investor v souladu se stanovami Společnosti vyzván k připsání příslušné částky na účet Společnosti uvedený ve smlouvě o investici.

Do konce druhého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k zahájení vydávání Investičních akcií, se Investiční akcie upisují za počáteční emisní kurs ve výši 1,- Kč (jedna koruna česká) za jednu Investiční akcii. Emisní kurs v dalších kalendářních měsících bude určen dle pravidel vymezených ve stanovách Společnosti a statutu Společnosti.

Na uzavření smlouvy o investici není právní nárok. Společnost je oprávněna rozhodnout, se kterým zájemcem uzavře smlouvu o investici a se kterým nikoliv, a to z jakéhokoliv důvodu.

 

Datum podpisu    29.4.2021
AVANT GROUP SICAV, a.s.

Proton investiční společnost, a.s., člen představenstva

Ing. Pavel Fuchs, pověřený zmocněnec