Veřejná výzva k úpisu investičních akcií PIA fondu CREDITAS LOAN, podfond SICAV

Veřejná výzva k úpisu investičních akcií

 

Obchodní firma CREDITAS LOAN SICAV a.s.
IČO 097 83 334
Sídlo Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8
Zápis v obchodním rejstříku Sp. zn. B 25959 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Společnost“)

 

Statutární orgán Společnosti, AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, Praha 8, PSČ 186 00, zastoupený JUDr. Petrem Krátkým, zmocněným zástupcem, tímto v souladu s ust. § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, vyzývá kvalifikované investory k úpisu investičních akcií:

Podfond CREDITAS LOAN, podfond SICAV
Třída investičních akcií Premium investiční akcie
ISIN investičních akcií CZ0008045887
Cílová upisovaná částka 500.000.000.000 Kč
Počátek úpisu 1. 2. 2021
Konec úpisu dnem 31. 12. 2023 nebo úspěšným upsáním celé výše cílové upisované částky, pokud tato skutečnost nastane dříve
Místo úpisu AVANT investiční společnost, a.s.,

Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, Praha 8, PSČ 186 00

 

(dále jen „Investiční akcie“)

Úpis bude realizován uzavřením smlouvy o investici. Následně bude investor v souladu se stanovami Společnosti vyzván k připsání příslušné částky na účet Podfondu uvedený ve smlouvě o investici.

Do konce druhého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k zahájení vydávání Investičních akcií, se Investiční akcie upisují za počáteční emisní kurs ve výši 1,- Kč (jedna koruna česká) za jednu Investiční akcii. Emisní kurs v dalších kalendářních měsících bude určen dle pravidel vymezených ve stanovách Společnosti a statutu Podfondu.

Na uzavření smlouvy o investici není právní nárok. Společnost je oprávněna rozhodnout, se kterým zájemcem uzavře smlouvu o investici a se kterým nikoliv, a to z jakéhokoliv důvodu.

 

Datum podpisu    1. 2. 2021
CREDITAS LOAN SICAV a.s.

AVANT investiční společnost, a.s., člen představenstva

JUDr. Petr Krátký, zmocněný zástupce