Veřejná výzva k úpisu investičních akcií PIA II fondu REALIA FUND SICAV, a.s., REALIA Podfond Retail Parks

Veřejná výzva k úpisu investičních akcií

 

Obchodní firma REALIA FUND SICAV, a.s.
IČO 089 07 498
Sídlo Kolbenova 882/5a, Vysočany, 190 00 Praha 9
Zápis v obchodním rejstříku Sp. zn. B 25093 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Společnost“)

 

Statutární orgán Společnosti, AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, Praha 8, PSČ 186 00, zastoupený Ing. Pavlem Hoffmanem, zmocněným zástupcem, tímto v souladu s ust. § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, vyzývá kvalifikované investory k úpisu investičních akcií:

Podfond REALIA Podfond Retail Parks
Třída investičních akcií Prioritní investiční akcie II
ISIN investičních akcií CZ0008047172
Cílová upisovaná částka 100 000 000 000 EUR
Počátek úpisu 1. 10. 2021
Konec úpisu dnem 31. 12. 2023 nebo úspěšným upsáním celé výše cílové upisované částky, pokud tato skutečnost nastane dříve
Místo úpisu AVANT investiční společnost, a.s.,

Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4

 

(dále jen „Investiční akcie“)

Úpis bude realizován uzavřením smlouvy o investici. Následně bude investor v souladu se stanovami Společnosti vyzván k připsání příslušné částky na účet Podfondu uvedený ve smlouvě o investici.

Emisní kurs bude určen dle pravidel vymezených ve stanovách Společnosti a statutu Podfondu.

Na uzavření smlouvy o investici není právní nárok. Společnost je oprávněna rozhodnout, se kterým zájemcem uzavře smlouvu o investici a se kterým nikoliv, a to z jakéhokoliv důvodu.

 

Datum podpisu    1. 10. 2021
REALIA FUND SICAV, a.s.

AVANT investiční společnost, a.s., člen představenstva

Ing. Pavel Hoffman, zmocněný zástupce