Veřejná výzva k úpisu investičních akcií PIA fondu VENDEAVOUR Private Equity Fund SICAV a.s.

Veřejná výzva k úpisu investičních akcií

 

Obchodní firma VENDEAVOUR Private Equity Fund SICAV a.s.
IČO 086 13 893
Sídlo Maříkova 1899/1, 621 00 Brno
Zápis v obchodním rejstříku B 8254 vedená u Krajského soudu v Brně

(dále jen „Společnost“)

 

Statutární orgán Společnosti, AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, Praha 8, PSČ 186 00, zastoupený Mgr. Robertem Robkem, pověřeným zmocněncem, tímto v souladu s ust. § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, vyzývá kvalifikované investory k úpisu investičních akcií fondu VENDEAVOUR Private Equity Fund SICAV a.s.

Třída investičních akcií prioritní investiční akcie
ISIN investičních akcií CZ0008044633
Cílová upisovaná částka 92 150 000 Kč
Počátek úpisu 7. 11. 2019
Konec úpisu dnem 3. 7. 2021 nebo úspěšným upsáním celé výše cílové upisované částky, pokud tato skutečnost nastane dříve.
Místo úpisu sídlo Společnosti a sídlo statutárního orgánu Společnosti

 

 

(dále jen „Investiční akcie“)

Úpis bude realizován uzavřením smlouvy o závazku k úpisu investičních akcií. Následně bude investor v souladu se stanovami Společnosti vyzván k poukázání emisního kurzu na účet podfondu Společnosti.

Investiční akcie se upisují za emisní kurz určený dle pravidel vymezených ve stanovách a statutu Společnosti.

Na uzavření smlouvy o úpisu není právní nárok. Společnost je oprávněna rozhodnout, se kterým zájemcem uzavře smlouvu o úpisu investičních akcií a se kterým nikoliv, a to z jakéhokoliv důvodu.

 

Datum podpisu    2. 7. 2021
VENDEAVOUR Private Equity Fund SICAV a.s.

AVANT investiční společnost, a.s., člen představenstva

Mgr. Robert Robek, pověřený zmocněnec