Veřejná výzva k úpisu investičních akcií podfondu DIBITI ALEF

Veřejná výzva k úpisu investičních akcií

 

Obchodní firma DIBITI INVESTMENT FUND SICAV, a.s.
IČO 119 04 259
Sídlo Varšavská 714/38, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Zápis v obchodním rejstříku B 26686 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Společnost“)

 

Statutární orgán Společnosti, AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, zastoupený Ing. Pavlem Hoffmanem, zmocněným zástupcem, tímto v souladu s ust. § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, vyzývá kvalifikované investory k úpisu investičních akcií:

Podfond Podfond DIBITI ALEF
Třída investičních akcií Výkonnostní investiční akcie
ISIN investičních akcií CZ0008047594
Cílová upisovaná částka 5 000 000 000 Kč
Počátek úpisu 1. 9. 2022
Konec úpisu dnem 31. 12. 2024 nebo úspěšným upsáním celé výše cílové upisované částky, pokud tato skutečnost nastane dříve
Místo úpisu AVANT investiční společnost, a.s.,

Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4

 

(dále jen „Investiční akcie“)

Úpis bude realizován uzavřením smlouvy o investici. Následně bude investor v souladu se stanovami Společnosti vyzván k připsání příslušné částky na účet Podfondu uvedený ve smlouvě o investici.

Emisní kurs bude určen dle pravidel vymezených ve stanovách Společnosti a statutu Podfondu.

Na uzavření smlouvy o investici není právní nárok. Společnost je oprávněna rozhodnout, se kterým zájemcem uzavře smlouvu o investici a se kterým nikoliv, a to z jakéhokoliv důvodu.

 

Datum podpisu    1. 9. 2022
……………………………………………………………..

DIBITI INVESTMENT FUND SICAV, a.s.

AVANT investiční společnost, a.s., člen představenstva

Ing. Pavel Hoffman, zmocněný zástupce