Veřejná výzva k úpisu investičních akcií PRIA fondu ECFS Credit Fund SICAV, a.s.

Veřejná výzva k úpisu investičních akcií

 

Obchodní firma ECFS Credit Fund SICAV, a.s.
IČO 107 19 857
Sídlo Rohanské nábřeží 671/15 Praha 18600
Zápis v obchodním rejstříku B 26211 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Společnost“)

 

Statutární orgán Společnosti, AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, Praha 8, PSČ 186 00, zastoupený JUDr. Petrem Krátkým, pověřeným zmocněncem, tímto v souladu s ust. § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, vyzývá kvalifikované investory k úpisu investičních akcií:

Třída investičních akcií Prémiové investiční akcie
ISIN investičních akcií CZ0008046422
Cílová upisovaná částka 200.000.000 Kč
Počátek úpisu 28.5.2021
Konec úpisu dnem 28.5.2025 nebo úspěšným upsáním celé výše cílové upisované částky, pokud tato skutečnost nastane dříve
Místo úpisu AVANT investiční společnost, a.s.,

Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, Praha 8, PSČ 186 00

 

(dále jen „Investiční akcie“)

Úpis bude realizován uzavřením smlouvy o investici. Následně bude investor v souladu se stanovami Společnosti vyzván k připsání příslušné částky na účet Společnosti uvedený ve smlouvě o investici.

Do konce druhého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k zahájení vydávání Investičních akcií, se Investiční akcie upisují za počáteční emisní kurs ve výši 1,- Kč (jedna koruna česká) za jednu Investiční akcii. Emisní kurs v dalších kalendářních měsících bude určen dle pravidel vymezených ve stanovách Společnosti a statutu Společnosti.

Na uzavření smlouvy o investici není právní nárok. Společnost je oprávněna rozhodnout, se kterým zájemcem uzavře smlouvu o investici a se kterým nikoliv, a to z jakéhokoliv důvodu.

 

Datum podpisu    27.5.2021
ECFS Credit Fund SICAV, a.s.

AVANT investiční společnost, a.s., člen představenstva

JUDr. Petr Krátký, pověřený zmocněnec