Veřejná výzva k úpisu investičních akcií RIA C fondu FINEZ SICAV, a.s. podfond Ernest Global PuPEq

Veřejná výzva k úpisu investičních akcií

 

Obchodní firma FINEZ SICAV a.s.
IČO 116 73 834
Sídlo Bohunická 133/50, Horní Heršpice, 619 00 Brno
Zápis v obchodním rejstříku B 8578 vedená u Krajského soudu v Brně

(dále jen „Společnost“)

 

Statutární orgán Společnosti, AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, doručovací číslo: 14078, zastoupený Ing. Miroslavem Švábem, pověřeným zmocněncem, tímto v souladu s ust. § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, vyzývá kvalifikované investory k úpisu investičních akcií:

Podfond Ernest Global PuPEq, podfond FINEZ SICAV
Třída investičních akcií Růstové investiční akcie CZK („RIAC“)
ISIN investičních akcií CZ0008052479
Cílová upisovaná částka 2 mld. Kč
Počátek úpisu 10. 6. 2024
Konec úpisu úspěšným upsáním celé výše cílové upisované částky nebo do 30. 6. 2029
Místo úpisu AVANT investiční společnost, a.s.,

Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, doručovací číslo: 14078

 

(dále jen „Investiční akcie“)

Úpis bude realizován uzavřením smlouvy o investici. Následně bude investor v souladu se stanovami Společnosti vyzván k připsání příslušné částky na účet Podfondu uvedený ve smlouvě o investici.

Do konce druhého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k zahájení vydávání Investičních akcií, se Investiční akcie upisují za počáteční emisní kurs ve výši 1,- Kč (jedna koruna česká) za jednu Investiční akcii. Emisní kurs v dalších kalendářních měsících bude určen dle pravidel vymezených ve stanovách Společnosti a statutu Podfondu.

Na uzavření smlouvy o investici není právní nárok. Společnost je oprávněna rozhodnout, se kterým zájemcem uzavře smlouvu o investici a se kterým nikoliv, a to z jakéhokoliv důvodu.

 

Datum podpisu
……………………………………………………………..

FINEZ SICAV a.s.

AVANT investiční společnost, a.s., člen představenstva

Ing. Miroslav Šváb, zmocněný zástupce