Veřejná výzva k úpisu investičních akcií RIA fondu Fond Českého Bydlení SICAV, a.s.

Veřejná výzva k úpisu investičních akcií

 

Obchodní firma Fond Českého Bydlení SICAV, a.s.
IČO 068 72 778
Sídlo Palackého 717/11, Nové Město, 110 00 Praha 1
Zápis v obchodním rejstříku B 23263 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Společnost“)

 

Statutární orgán Společnosti, AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, Praha 8, PSČ 186 00, zastoupený Mgr. Ing. Ondřejem Pieranem, CFA, pověřeným zmocněncem, tímto v souladu s ust. § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, vyzývá kvalifikované investory k úpisu investičních akcií:

Třída investičních akcií Růstové investiční akcie
ISIN investičních akcií CZ0008043262
Cílová upisovaná částka 500.000.000 Kč
Počátek úpisu 1. 6. 2020
Konec úpisu dnem 31. 12. 2023 nebo úspěšným upsáním celé výše cílové upisované částky, pokud tato skutečnost nastane dříve
Místo úpisu AVANT investiční společnost, a.s.,

Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, Praha 8, PSČ 186 00

 

(dále jen „Investiční akcie“)

Úpis bude realizován uzavřením smlouvy o investici. Následně bude investor v souladu se stanovami Společnosti vyzván k připsání příslušné částky na účet Společnosti uvedený ve smlouvě o investici.

Emisní kurs bude určen dle pravidel vymezených ve stanovách Společnosti a statutu Společnosti.

Na uzavření smlouvy o investici není právní nárok. Společnost je oprávněna rozhodnout, se kterým zájemcem uzavře smlouvu o investici a se kterým nikoliv, a to z jakéhokoliv důvodu.

 

Datum podpisu    1. 6. 2020
 

Fond Českého Bydlení SICAV, a.s.

AVANT investiční společnost, a.s., statutární ředitel

Mgr. Ing. Ondřej Pieran, CFA, pověřený zmocněnec