Veřejná výzva k úpisu investičních akcií RIA fondu GARTAL Investment fund SICAV a.s.

Veřejná výzva k úpisu investičních akcií

 

Obchodní firma GARTAL Investment fund SICAV a.s.
IČO 054 79 819
Sídlo Kovářská 2537/5, Libeň, 190 00 Praha 9
Zápis v obchodním rejstříku B 21934 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Společnost“)

 

Statutární orgán Společnosti, AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Hvězdova 2127/2b, 140 00, Praha 4 – Nusle, zastoupený JUDr. Petrem Krátkým, pověřeným zmocněncem, tímto v souladu s ust. § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, vyzývá kvalifikované investory k úpisu investičních akcií:

Třída investičních akcií Růstové investiční akcie
ISIN investičních akcií CZ0008045135
Cílová upisovaná částka 150 000 000 Kč
Počátek úpisu 1.7.2023
Konec úpisu dnem 1.7.2028 nebo úspěšným upsáním celé výše cílové upisované částky, pokud tato skutečnost nastane dříve
Místo úpisu AVANT investiční společnost, a.s.,

Hvězdova 2127/2b, 140 00, Praha 4 – Nusle

 

(dále jen „Investiční akcie“)

Úpis bude realizován uzavřením smlouvy o investici. Následně bude investor v souladu se stanovami Společnosti vyzván k připsání příslušné částky na účet Společnosti uvedený ve smlouvě o investici.

Emisní kurz bude určen dle pravidel vymezených ve stanovách Společnosti a statutu Společnosti.

Na uzavření smlouvy o investici není právní nárok. Společnost je oprávněna rozhodnout, se kterým zájemcem uzavře smlouvu o investici a se kterým nikoliv, a to z jakéhokoliv důvodu.

Tato výzva o úpisu investičních akcií nahrazuje všechny předchozí výzvy k úpisu investičních akcií.

 

Datum podpisu    1.7.2023
……………………………………………………………..

GARTAL Investment fund SICAV a.s.

AVANT investiční společnost, a.s., člen představenstva

JUDr. Petr Krátký, pověřený zmocněnec