Veřejná výzva k úpisu investičních akcií RIA podfondu Alfa 4 Gimel Investments

Veřejná výzva k úpisu investičních akcií

 

Obchodní firma 4 Gimel Investments SICAV, a.s.
IČO 06961126
Sídlo U Bulhara 1611/3 Praha 1 110 00
Zápis v obchodním rejstříku B 23328 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Společnost“)

 

Statutární orgán Společnosti, AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, zastoupený Ing. MICHAL VALENTÍK, zmocněným zástupcem, tímto v souladu s ust. § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, vyzývá kvalifikované investory k úpisu investičních akcií:

Podfond Podfond Alfa 4 Gimel Investments
Třída investičních akcií Růstové investiční akcie
ISIN investičních akcií  
Cílová upisovaná částka 2.000.000.000 CZK
Počátek úpisu 01.04.2022
Konec úpisu dnem 31.12.2032 nebo úspěšným upsáním celé výše cílové upisované částky, pokud tato skutečnost nastane dříve
Místo úpisu AVANT investiční společnost, a.s.,

Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4

 

(dále jen „Investiční akcie“)

Úpis bude realizován uzavřením smlouvy o investici. Následně bude investor v souladu se stanovami Společnosti vyzván k připsání příslušné částky na účet Podfondu uvedený ve smlouvě o investici.

Do konce druhého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k zahájení vydávání Investičních akcií, se Investiční akcie upisují za emisní kurs ve výši 1,- CZK (jedna koruna) za jednu Investiční akcii. Emisní kurs v dalších kalendářních měsících bude určen dle pravidel vymezených ve stanovách Společnosti a statutu Podfondu.

Na uzavření smlouvy o investici není právní nárok. Společnost je oprávněna rozhodnout, se kterým zájemcem uzavře smlouvu o investici a se kterým nikoliv, a to z jakéhokoliv důvodu.

 

Datum podpisu    30.3.2022
 

4 Gimel Investments SICAV, a.s., v.r.

AVANT investiční společnost, a.s., člen představenstva

Ing. MICHAL VALENTÍK, zmocněný zástupce