Veřejná výzva k úpisu investičních akcií RIA U fondu FINEZ SICAV, a.s. podfond Ernest Global PuPEq

Veřejná výzva k úpisu investičních akcií

 

Obchodní firma FINEZ SICAV a.s.
IČO 116 73 834
Sídlo Bohunická 133/50, Horní Heršpice, 619 00 Brno
Zápis v obchodním rejstříku B 8578 vedená u Krajského soudu v Brně

(dále jen „Společnost“)

 

Statutární orgán Společnosti, AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, doručovací číslo: 14078, zastoupený Ing. Miroslavem Švábem, pověřeným zmocněncem, tímto v souladu s ust. § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, vyzývá kvalifikované investory k úpisu investičních akcií:

Podfond Ernest Global PuPEq, podfond FINEZ SICAV
Třída investičních akcií Růstové investiční akcie USD („RIAU“)
ISIN investičních akcií CZ0008052495
Cílová upisovaná částka 100 mil. USD
Počátek úpisu 10. 6. 2024
Konec úpisu úspěšným upsáním celé výše cílové upisované částky nebo do 30. 6. 2029
Místo úpisu AVANT investiční společnost, a.s.,

Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, doručovací číslo: 14078

 

(dále jen „Investiční akcie“)

Úpis bude realizován uzavřením smlouvy o investici. Následně bude investor v souladu se stanovami Společnosti vyzván k připsání příslušné částky na účet Podfondu uvedený ve smlouvě o investici.

Do konce druhého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k zahájení vydávání Investičních akcií, se Investiční akcie upisují za počáteční emisní kurs ve výši 1,- USD (jeden dolar) za jednu Investiční akcii. Emisní kurs v dalších kalendářních měsících bude určen dle pravidel vymezených ve stanovách Společnosti a statutu Podfondu.

Na uzavření smlouvy o investici není právní nárok. Společnost je oprávněna rozhodnout, se kterým zájemcem uzavře smlouvu o investici a se kterým nikoliv, a to z jakéhokoliv důvodu.

 

Datum podpisu
……………………………………………………………..

FINEZ SICAV a.s.

AVANT investiční společnost, a.s., člen představenstva

Ing. Miroslav Šváb, zmocněný zástupce