VEŘEJNÁ VÝZVA K ÚPISU INVESTIČNÍCH AKCIÍ TOLAR SICAV, a.s.

 VEŘEJNÁ Výzva k úpisu investičních akcií

 

 společnosti

TOLAR SICAV, a.s.

se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00, Praha 8

IČO: 06697615,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 23143

 („Společnost“)

 

tímto, v souladu s ustanovením § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („Zákon“),

vyzývá kvalifikované investory k úpisu investičních akcií Společnosti, třídy

výkonnostní investiční akcie (dále jako „VIA“).

Člen představenstva Společnosti rozhodl dne 20.12.2017 o učinění veřejné výzvy k úpisu kusových investičních akcií VIA Společnosti ve formě na jméno v podobě cenného papíru až do výše upisované částky 500.000.000 Kč (slovy: pět set milionů korun českých).

Lhůta pro úpis investičních akcií VIA je určena do 31. prosince 2019. Úpis akcií je možné uskutečnit vždy v pracovní dny v době od 9:00 do 16:00 hod v sídle Společnosti.

Úpis investičních akcií VIA Společnosti bude probíhat na základě smlouvy o úpisu investičních akcií uzavřené mezi osobou mající zájem nabýt investiční akcie VIA („Zájemce“) a Společností. Dokumenty upravující smluvní podmínky úpisu a vydávání investičních akcií jsou k dispozici v sídle Společnosti.

Na uzavření smlouvy o úpisu není právní nárok. Společnost je oprávněna, prostřednictvím člena představenstva, rozhodnout, se kterým Zájemcem uzavře smlouvu o úpisu investičních akcií a se kterým nikoliv, a to z jakéhokoliv důvodu.

 

Místo: Praha

Datum: 20. 12. 2017

 

 

 

 

__________________________

Mgr. Robert Robek

pověřený zmocněnec člena představenstva