Veřejná výzva k úpisu investičních akcií třídy E1 podfondu CZECH CAPITAL RESTART SUBFUND

Veřejná výzva k úpisu investičních akcií

 

Obchodní firma Czech Capital Fund SICAV, a.s.
IČO 052 12 634
Sídlo Pařížská 1075/5, Staré Město, 110 00 Praha 1
Zápis v obchodním rejstříku B 21711 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Společnost“)

 

Statutární orgán Společnosti, Proton investiční společnost, a.s., IČO: 070 07 841, se sídlem Pařížská 1075/5, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 00, zastoupený Bc. Milošem Vančurou, pověřeným zmocněncem, tímto v souladu s ust. § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, vyzývá kvalifikované investory k úpisu investičních akcií:

Podfond CZECH CAPITAL RESTART SUBFUND
Třída investičních akcií Investiční akcie třídy E1
ISIN investičních akcií CZ0008051976
Cílová upisovaná částka 60.000.000 Kč
Počátek úpisu 1. 2. 2024
Konec úpisu dnem 1. 2. 2029 nebo úspěšným upsáním celé výše cílové upisované částky, pokud tato skutečnost nastane dříve
Místo úpisu místem pro úpis je sídlo statutárního orgánu Společnosti

 

(dále jen „Investiční akcie“)

Úpis bude realizován uzavřením smlouvy o investici. Následně bude investor v souladu se stanovami Společnosti vyzván k připsání příslušné částky na účet Podfondu uvedený ve smlouvě o investici.

Do konce druhého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k zahájení vydávání Investičních akcií, se Investiční akcie upisují za počáteční emisní kurs ve výši 1,- Kč (jedna koruna česká) za jednu Investiční akcii. Emisní kurs v dalších kalendářních měsících bude určen dle pravidel vymezených ve stanovách Společnosti a statutu Podfondu.

Na uzavření smlouvy o investici není právní nárok. Společnost je oprávněna rozhodnout, se kterým zájemcem uzavře smlouvu o investici a se kterým nikoliv, a to z jakéhokoliv důvodu.

Investice do Investičních akcií podléhá vstupnímu poplatku, který bude určený od 0 % do 3 % z výše investice, a to dle příslušné smlouvy o úpisu. Vstupní poplatek je příjmem Podfondu.

Datum podpisu    1. 2. 2024
……………………………………………………………..

Czech Capital Fund SICAV, a.s.

PROTON investiční společnost, a.s.,

člen představenstva

Bc. Miloš Vančura, pověřený zmocněnec