VEŘEJNÁ VÝZVA K ÚPISU INVESTIČNÍCH AKCIÍ VALOUR investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

VEŘEJNÁ Výzva k úpisu investičních akcií

 

Statutární ředitel společnosti

VALOUR investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00, Praha 8

IČO: 055 74 005,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 22016

 („Společnost“)

 

tímto, v souladu s ustanovením § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („Zákon“),

vyzývá kvalifikované investory k úpisu investičních akcií Společnosti.

Statutární ředitel Společnosti rozhodl dne 19.12.2016 o učinění veřejné výzvy k úpisu kusových investičních akcií Společnosti ve formě na jméno v podobě cenného papíru až do výše upisované částky 400.000.000 Kč (slovy: čtyři sta milionů korun českých).

Lhůta pro úpis investičních akcií Společnosti je určena do 31. prosince 2017. Úpis akcií je možné uskutečnit vždy v pracovní dny v době od 9:00 do 16:00 hod v sídle Společnosti.

Úpis investičních akcií Společnosti bude probíhat na základě smlouvy o úpisu investičních akcií uzavřené mezi osobou mající zájem nabýt investiční akcie („Zájemce“) a Společností. Dokumenty upravující smluvní podmínky úpisu a vydávání investičních akcií jsou k dispozici v sídle Společnosti.

Na uzavření smlouvy o úpisu není právní nárok. Společnost je oprávněna, prostřednictvím statutárního ředitele, rozhodnout, se kterým Zájemcem uzavře smlouvu o úpisu investičních akcií a se kterým nikoliv, a to z jakéhokoliv důvodu.

 

Místo: Praha

Datum: 19.12.2016

 
__________________________

Mgr. Ing. Zdeněk Hauzer

pověřený zmocněnec statutárního ředitele