Veřejná výzva k úpisu investičních akcií VIA DOMOPLAN – Na Mariánské cestě SICAV, a.s.

Veřejná výzva k úpisu investičních akcií

 

Obchodní firma DOMOPLAN – Na Mariánské cestě SICAV, a.s.
IČO 077 42 797
Sídlo Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha
Zápis v obchodním rejstříku B 24058 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Společnost“)

 

Statutární orgán Společnosti, AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha, zastoupený Mgr. Robertem Robkem, zmocněným zástupcem, tímto v souladu s ust. § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, vyzývá kvalifikované investory k úpisu investičních akcií:

Fond DOMOPLAN – Na Mariánské cestě SICAV, a.s.
Třída investičních akcií Výkonnostní investiční akcie
ISIN investičních akcií  
Cílová upisovaná částka 100 000 000,- CZK
Počátek úpisu 25. 2. 2022
Konec úpisu dnem 31. 12. 2023 nebo úspěšným upsáním celé výše cílové upisované částky, pokud tato skutečnost nastane dříve
Místo úpisu AVANT investiční společnost, a.s.,

Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha

 

(dále jen „Investiční akcie“)

Úpis bude realizován uzavřením smlouvy o investici. Následně bude investor v souladu se stanovami Společnosti vyzván k připsání příslušné částky na účet Fondu uvedený ve smlouvě o investici.

Emisní kurs bude určen dle pravidel vymezených ve stanovách Společnosti a statutu Fondu.

Na uzavření smlouvy o investici není právní nárok. Společnost je oprávněna rozhodnout, se kterým zájemcem uzavře smlouvu o investici a se kterým nikoliv, a to z jakéhokoliv důvodu.

 

Datum podpisu    25. 2. 2022
 

DOMOPLAN – Na Mariánské cestě SICAV, a.s.
AVANT investiční společnost, a.s., člen představenstva

Mgr. Robert Robek, zmocněný zástupce