Veřejná výzva k úpisu investičních akcií VIA DOMOPLAN – Na Mariánské cestě SICAV, a.s.

Veřejná výzva k úpisu investičních akcií

 

Obchodní firma DOMOPLAN – Na Mariánské cestě SICAV, a.s.
IČO 077 42 797
Sídlo Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 
Zápis v obchodním rejstříku Sp. zn. B 24058 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Společnost“)

 

Statutární orgán Společnosti, AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, doručovací číslo: 14078, zastoupený Mgr. Ing. Zdeňkem Hauzerem, zmocněným zástupcem, tímto v souladu s ust. § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, vyzývá kvalifikované investory k úpisu investičních akcií:

Třída investičních akcií Výkonnostní investiční akcie
ISIN investičních akcií
Cílová upisovaná částka 100 000 000,00 CZK
Počátek úpisu 25. 2. 2022
Konec úpisu dnem 31.12.2025 nebo úspěšným upsáním celé výše cílové upisované částky, pokud tato skutečnost nastane dříve
Místo úpisu AVANT investiční společnost, a.s.,

Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, doručovací číslo: 14078

 

(dále jen „Investiční akcie“)

Úpis bude realizován uzavřením smlouvy o investici. Následně bude investor v souladu se stanovami Společnosti vyzván k připsání příslušné částky na účet Společnosti uvedený ve smlouvě o investici.

Emisní kurs bude určen dle pravidel vymezených ve stanovách Společnosti a statutu Společnosti.

Na uzavření smlouvy o investici není právní nárok. Společnost je oprávněna rozhodnout, se kterým zájemcem uzavře smlouvu o investici a se kterým nikoliv, a to z jakéhokoliv důvodu. Tato výzva k úpisu nahrazuje předchozí výzvu k úpisu ze dne 25. 2. 2022.

 

Datum podpisu    20. 12. 2023
……………………………………………………………..

DOMOPLAN – Na Mariánské cestě SICAV, a.s.

AVANT investiční společnost, a.s., člen představenstva

Mgr. Ing. Zdeněk Hauzer, zmocněný zástupce