Veřejná výzva k úpisu investičních akcií VIA FMP SICAV, a.s.

Veřejná výzva k úpisu investičních akcií

 

Obchodní firma FMP SICAV, a.s.
IČO 242 07 411
Sídlo Nový Svět 89/4, Hradčany, 118 00 Praha 1
Zápis v obchodním rejstříku sp. zn B 17839 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Společnost“)

 

Statutární orgán Společnosti, AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, doručovací číslo: 14078, zastoupený Mgr. Robertem Robkem, zmocněným zástupcem, tímto v souladu s ust. § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, vyzývá kvalifikované investory k úpisu investičních akcií:

Třída investičních akcií Výkonnostní investiční akcie
ISIN investičních akcií
Cílová upisovaná částka 500.000.000, – Kč
Počátek úpisu 7.7.2022
Konec úpisu dnem 31.12.2030 nebo úspěšným upsáním celé výše cílové upisované částky, pokud tato skutečnost nastane dříve
Místo úpisu AVANT investiční společnost, a.s.,

Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, doručovací číslo: 14078

 

(dále jen „Investiční akcie“)

Úpis bude realizován uzavřením smlouvy o investici. Následně bude investor v souladu se stanovami Společnosti vyzván k připsání příslušné částky na účet Podfondu uvedený ve smlouvě o investici.

Emisní kurs bude určen dle pravidel vymezených ve stanovách a statutu Společnosti.

Na uzavření smlouvy o investici není právní nárok. Společnost je oprávněna rozhodnout, se kterým zájemcem uzavře smlouvu o investici a se kterým nikoliv, a to z jakéhokoliv důvodu.

 

Datum podpisu    7.7.2022
……………………………………………………………..

FMP SICAV, a.s.

AVANT investiční společnost, a.s., člen představenstva

Mgr. Robert Robek, zmocněný zástupce