Veřejná výzva k úpisu investičních akcií VIA fondu AVANT Finance SICAV a. s.

Veřejná výzva k úpisu investičních akcií

 

Obchodní firma AVANT Finance SICAV a. s.
IČO 066 97 674
Sídlo Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha
Zápis v obchodním rejstříku B 23144 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Společnost“)

 

Statutární orgán Společnosti, AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, doručovací číslo: 14078, zastoupený Ing. Miroslavem Švábem, pověřeným zmocněncem, tímto v souladu s ust. § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, vyzývá kvalifikované investory k úpisu investičních akcií:

Třída investičních akcií Výkonnostní investiční akcie
ISIN investičních akcií CZ0008048436
Cílová upisovaná částka 500 000 000,- Kč
Počátek úpisu 18. 10. 2023
Konec úpisu dnem 31. 12. 2025 nebo úspěšným upsáním celé výše cílové upisované částky, pokud tato skutečnost nastane dříve
Místo úpisu AVANT investiční společnost, a.s.,

Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha

 

(dále jen „Investiční akcie“)

Úpis bude realizován uzavřením smlouvy o investici. Následně bude investor v souladu se stanovami Společnosti vyzván k připsání příslušné částky na účet Společnosti uvedený ve smlouvě o investici.

Investiční akcie se upisují za emisní kurs dle pravidel vymezených ve stanovách Společnosti a statutu Společnosti.

Na uzavření smlouvy o investici není právní nárok. Společnost je oprávněna rozhodnout, se kterým zájemcem uzavře smlouvu o investici a se kterým nikoliv, a to z jakéhokoliv důvodu.

 

Datum podpisu    18. 10. 2023
……………………………………………………………..

AVANT Finance SICAV a. s.

AVANT investiční společnost, a.s.

člen představenstva

Ing. Miroslav Šváb

pověřený zmocněnec