Veřejná výzva k úpisu investičních akcií VIA fondu Bohunická brána SICAV, a.s.

Veřejná výzva k úpisu investičních akcií

 

Obchodní firma Bohunická brána SICAV, a.s.
IČO 09963596
Sídlo Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4
Zápis v obchodním rejstříku B 26130 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Společnost“)

 

Statutární orgán Společnosti, AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, doručovací číslo: 14078, zastoupený Ing. Miroslavem Švábem, pověřeným zmocněncem, tímto v souladu s ust. § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, vyzývá kvalifikované investory k úpisu investičních akcií:

Třída investičních akcií Výkonnostní investiční akcie (VIA)
ISIN investičních akcií CZ0009010872
Cílová upisovaná částka 100 000 000 Kč
Počátek úpisu 30. 12. 2022
Konec úpisu dnem 31. 12. 2025 nebo úspěšným upsáním celé výše cílové upisované částky, pokud tato skutečnost nastane dříve
Místo úpisu AVANT investiční společnost, a.s.,

Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, doručovací číslo: 14078

 

(dále jen „Investiční akcie“)

Úpis bude realizován uzavřením smlouvy o investici. Následně bude investor v souladu se stanovami Společnosti vyzván k připsání příslušné částky na účet Společnosti uvedený ve smlouvě o investici.

Emisní kurs bude určen dle pravidel vymezených ve stanovách Společnosti a statutu Společnosti.

Na uzavření smlouvy o investici není právní nárok. Společnost je oprávněna rozhodnout, se kterým zájemcem uzavře smlouvu o investici a se kterým nikoliv, a to z jakéhokoliv důvodu.

 

Datum podpisu 30. 12. 2022
……………………………………………………………..

Bohunická brána SICAV, a.s.

AVANT investiční společnost, a.s., člen představenstva

Ing. Miroslav Šváb, pověřený zmocněnec