Veřejná výzva k úpisu investičních akcií VIA fondu Clean Energy Fund SICAV, a.s.

Veřejná výzva k úpisu investičních akcií

 

Obchodní firma Clean Energy Fund SICAV, a.s.
IČO 176 86 571
Sídlo Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4
Zápis v obchodním rejstříku B 27701 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Společnost“)

 

Statutární orgán Společnosti, AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, doručovací číslo: 14078, zastoupený Ing. Vladimírem Bezděkem, pověřeným zmocněncem, tímto v souladu s ust. § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, vyzývá kvalifikované investory k úpisu investičních akcií:

Třída investičních akcií Výkonnostní investiční akcie (VIA)
ISIN investičních akcií CZ0008049574
Cílová upisovaná částka 300 000 000 Kč
Počátek úpisu 22. 6. 2023
Konec úpisu dnem 31. 12. 2027 nebo úspěšným upsáním celé výše cílové upisované částky, pokud tato skutečnost nastane dříve
Místo úpisu AVANT investiční společnost, a.s.,

Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, doručovací číslo: 14078

 

(dále jen „Investiční akcie“)

Úpis bude realizován uzavřením smlouvy o investici. Následně bude investor v souladu se stanovami Společnosti vyzván k připsání příslušné částky na účet Společnosti uvedený ve smlouvě o investici.

Do konce kalendářního měsíce, ve kterém došlo k zahájení vydávání Investičních akcií, se Investiční akcie upisují za počáteční emisní kurs ve výši 1,- Kč (jedna koruna česká) za jednu Investiční akcii. Emisní kurs v dalších kalendářních měsících bude určen dle pravidel vymezených ve stanovách Společnosti a statutu Společnosti.

Na uzavření smlouvy o investici není právní nárok. Společnost je oprávněna rozhodnout, se kterým zájemcem uzavře smlouvu o investici a se kterým nikoliv, a to z jakéhokoliv důvodu.

 

Datum podpisu   22. 6. 2023
……………………………………………………………..

Clean Energy Fund SICAV, a.s.

AVANT investiční společnost, a.s.,

člen představenstva

Ing. Vladimír Bezděk,

pověřený zmocněnec