Veřejná výzva k úpisu investičních akcií VIA fondu DOMOPLAN – Pekárenský dvůr SICAV, a.s.

Veřejná výzva k úpisu investičních akcií

 

Obchodní firma DOMOPLAN – Pekárenský dvůr SICAV, a.s.
IČO 090 88 431
Sídlo Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha
Zápis v obchodním rejstříku B 25254 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Společnost“)

 

Statutární orgán Společnosti, AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha, zastoupený Mgr. Robertem Robkem, zmocněným zástupcem, tímto v souladu s ust. § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, vyzývá kvalifikované investory k úpisu investičních akcií:

Fond DOMOPLAN – Pekárenský dvůr SICAV, a.s.
Třída investičních akcií Výkonnostní investiční akcie
ISIN investičních akcií  
Cílová upisovaná částka 100 000 000,- CZK
Počátek úpisu 25. 2. 2022
Konec úpisu dnem 31. 12. 2023 nebo úspěšným upsáním celé výše cílové upisované částky, pokud tato skutečnost nastane dříve
Místo úpisu AVANT investiční společnost, a.s.,

Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha

 

(dále jen „Investiční akcie“)

Úpis bude realizován uzavřením smlouvy o investici. Následně bude investor v souladu se stanovami Společnosti vyzván k připsání příslušné částky na účet Fondu uvedený ve smlouvě o investici.

Do konce druhého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k zahájení vydávání Investičních akcií, se Investiční akcie upisují za počáteční emisní kurs ve výši 1,- CZK (jedna koruna česká) za jednu Investiční akcii. Emisní kurs v dalších kalendářních měsících bude určen dle pravidel vymezených ve stanovách Společnosti a statutu Fondu.

Na uzavření smlouvy o investici není právní nárok. Společnost je oprávněna rozhodnout, se kterým zájemcem uzavře smlouvu o investici a se kterým nikoliv, a to z jakéhokoliv důvodu.

 

Datum podpisu    25. 2. 2022
 

DOMOPLAN – Pekárenský dvůr SICAV, a.s.
AVANT investiční společnost, a.s., člen představenstva

Mgr. Robertem Robkem, zmocněný zástupce