Veřejná výzva k úpisu investičních akcií VIA fondu First Veterinary Fund Central Europe SICAV a.s., First Veterinary Fund Central Europe, podfond První český veterinární

 

VÝZVA K ÚPISU INVESTIČNÍCH AKCIÍ

Statutární orgán Společnosti

NÁZEV FONDU

(„Společnost“)

First Veterinary Fund Central Europe SICAV a.s.
SÍDLO FONDU Jugoslávská 620/29, Vinohrady, 120 00 Praha 2
IČO FONDU 140 43 327
ZAPSANÉ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 26865

PODFOND First Veterinary Fund Central Europe, podfond První český veterinární
NID 75162920

 

tímto, v souladu s ustanovením § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („Zákon“),

vyzývá

kvalifikované investory k úpisu investičních akcií Společnosti.

Upisovány budou následující druhy investičních akcií:

DRUH AKCIE Výkonnostní investiční akcie
OZNAČENÍ VIA
ISIN  –
MĚNA CZK

 

Informace k úpisu akcií:

POČÁTEK ÚPISU 15. 12. 2021
LHŮTA PRO ÚPIS 31. 12. 2026
UKONČENÍ ÚPISU K ukončení úpisu dojde uplynutím lhůty pro úpis nebo úspěšným upsáním celé výše cílové upisované která činí částku 10.000.000.000,- Kč (deset miliard korun českých), pokud tato skutečnost nastane dříve.
MÍSTO PRO ÚPIS Místy pro úpis jsou sídlo Společnosti a sídlo statutárního orgánu Společnosti.
ZPŮSOB ÚPISU Úpis bude realizován uzavřením smlouvy o úpisu investičních akcií. Následně bude investor v souladu se stanovami Společnosti vyzván k poukázání emisního kurzu na účet Společnosti určený v příslušné smlouvě o úpisu investičních akcií.
EMISNÍ KURZ Aktuální hodnota investičních akcií Podfondu je stanovována z fondového kapitálu Podfondu připadajícího na investiční akcie zjištěného na konci Rozhodného období. Rozhodné období začíná běžet den následující po dni, pro který byla stanovena poslední aktuální hodnota investičních akcií a končí posledním dnem kalendářního pololetí. V obvyklých případech je rozhodným obdobím kalendářní pololetí a dnem stanovení aktuální hodnoty investičních akcií poslední den příslušného kalendářního pololetí. Výjimečně může být rozhodné období kratší než kalendářní pololetí, zejména v případech, kdy je Podfond účastníkem přeměny dle příslušných právních předpisů nebo v případě mimořádného stanovení aktuální hodnoty akcií. V rámci prvního upisovacího období, do konce druhého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k zahájení vydávání prvního Druhu investiční akcie, se příslušný Druh investiční akcie upisuje za emisní kurz ve výši 1,- Kč (jedna koruna česká) za jednu investiční akcii, další druh investičních akcií se upisuje za stejný emisní kurz, tj. ve výši 1,- Kč (jedna koruna česká), po stejné období pouze pokud došlo k zahájení vydávání prvního Druhu investiční akcie. V případě, že dojde k zahájení vydávání dalšího Druhu investiční akcie v pozdějším měsíci než ve kterém došlo k zahájení vydávání prvního Druhu investiční akcie, takový Druh investičních akcií se upisuje za emisní kurs ve výši 1,- Kč (jedna koruna česká) jen v měsíci, ve kterém došlo k zahájení vydávání příslušného Druhu investiční akcie, přičemž v takovém případě investoři do takového Druhu investičních akcií participují na výkonnosti portfolia Podfondu dle pravidel čl. 20 statutu Podfondu poprvé ke konci daného měsíce.

 

VSTUPNÍ POPLATEK až do výše 5 % z investované částky.
MINIMÁLNÍ VÝŠE
INVESTICE
(a) částka 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) v případě, že splňuje podmínky ust. § 272 odst. 1 písm. i) bod 2 Zákona;

(b) ekvivalent částky 125.000,- EUR (sto dvacet pět tisíc euro) v případě, že splňuje podmínky ust. § 272 odst. 1 písm. a) až písm. i) bod 1 Zákona. Rozhodným kurzem pro účely výpočtu je měnový kurz CZK/EUR vyhlašovaný Českou národní bankou ke Dni připsání peněžní částky na účet Fondu v případě úpisu a ke dni uskutečnění transakce v případě převodu;

(c) každá další investice minimálně 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) nebo ekvivalent v jiné měně.

 

Na uzavření smlouvy o úpisu není právní nárok. Společnost je oprávněna, prostřednictvím statutárního orgánu, rozhodnout, se kterým zájemcem uzavře smlouvu o úpisu investičních akcií a se kterým nikoliv, a to z jakéhokoliv důvodu.

Práva spojená s akcií jsou upravena ve stanovách a statutu Společnosti a statutu Podfondu.

Investor je povinen se se stanovami a statutem Společnosti a statutem Podfondu předem seznámit.

 

V Praze dne 15. 12. 2021

 

First Veterinary Fund Central Europe SICAV a.s.

Ing. Dušan Klimeš, MSc.

zmocněný zástupce člena představenstva

TILLER investiční společnost a.s.