Veřejná výzva k úpisu investičních akcií VIA fondu NEW EUROPE SICAV a.s., podfondu ALTERNATIVE

Veřejná výzva k úpisu investičních akcií

 

Obchodní firma NEW EUROPE SICAV a.s.
IČO 119 53 861
Sídlo Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha
Zápis v obchodním rejstříku B 26718 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Společnost“)

 

Statutární orgán Společnosti, AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, Praha 4, PSČ 140 00, Doručovací číslo: 140 78 zastoupený JUDr. Petrem Krátkým, na základě plné moci, tímto v souladu s ust. § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, vyzývá kvalifikované investory k úpisu investičních akcií:

Podfond NEW EUROPE Subfund ALTERNATIVE
Třída investičních akcií Výkonnostní investiční akcie
ISIN investičních akcií CZ0008047727
Cílová upisovaná částka 10.000.000 EUR
Počátek úpisu 1.4.2022
Konec úpisu úspěšným upsáním celé výše cílové upisované částky
Místo úpisu AVANT investiční společnost, a.s.,

Hvězdova 1716/2b, Nusle, Praha 4, PSČ 140 00

 

(dále jen „Investiční akcie“)

Úpis bude realizován uzavřením smlouvy o investici. Následně bude investor v souladu se stanovami Společnosti vyzván k připsání příslušné částky na účet Podfondu uvedený ve smlouvě o investici.

Do konce druhého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k zahájení vydávání Investičních akcií (dále jen „Počáteční období“), se Investiční akcie upisují za emisní kurs ve výši 1,- EUR (jedno euro) za jednu Investiční akcii. Emisní kurs v dalších kalendářních měsících bude určen dle pravidel vymezených ve stanovách Společnosti a statutu Podfondu.

Na uzavření smlouvy o investici není právní nárok. Společnost je oprávněna rozhodnout, se kterým zájemcem uzavře smlouvu o investici a se kterým nikoliv, a to z jakéhokoliv důvodu.

 

Datum podpisu    30.3.2022
NEW EUROPE SICAV a.s.

AVANT investiční společnost, a.s., člen představenstva

JUDr. Petr Krátký, na základě plné moci