Veřejná výzva k úpisu investičních akcií VIA fondu NWT FUND SICAV, a.s.

Veřejná výzva k úpisu investičních akcií

 

Obchodní firma NWT FUND SICAV, a.s.
IČO 082 79 306
Sídlo Rohanské nábřeží 671/15, 186 00 Praha 8 
Zápis v obchodním rejstříku B 24500 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Společnost“)

 

Statutární orgán Společnosti, AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, Praha 8, PSČ 186 00, zastoupený Mgr. Robertem Robkem, pověřeným zmocněncem, tímto v souladu s ust. § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, vyzývá kvalifikované investory k úpisu investičních akcií:

Třída investičních akcií Výkonnostní investiční akcie (VIA)
ISIN investičních akcií      
Cílová upisovaná částka 1 000 000 000,-
Počátek úpisu 20. 3. 2021
Konec úpisu dnem 31. 12. 2022 nebo úspěšným upsáním celé výše cílové upisované částky, pokud tato skutečnost nastane dříve
Místo úpisu AVANT investiční společnost, a.s.,

Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, Praha 8, PSČ 186 00

 

(dále jen „Investiční akcie“)

Úpis bude realizován uzavřením smlouvy o investici. Následně bude investor v souladu se stanovami Společnosti vyzván k připsání příslušné částky na účet Společnosti uvedený ve smlouvě o investici.

Na uzavření smlouvy o investici není právní nárok. Společnost je oprávněna rozhodnout, se kterým zájemcem uzavře smlouvu o investici a se kterým nikoliv, a to z jakéhokoliv důvodu.

 

Datum podpisu    20. 3. 2021
NWT FUND SICAV, a.s.

AVANT investiční společnost, a.s., člen představenstva

Mgr. Robert Robek, pověřený zmocněnec