Veřejná výzva k úpisu investičních akcií VIA fondu Otakar, podfond FINEZ SICAV

Veřejná výzva k úpisu investičních akcií

 

Obchodní firma FINEZ SICAV a.s.
IČO 116 73 834
Sídlo Bohunická 133/50, 619 00 Brno
Zápis v obchodním rejstříku B 8578 vedená u Krajského soudu v Brně

(dále jen „Společnost“)

 

Statutární orgán Společnosti, AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, Praha 4, PSČ 140 00, Doručovací číslo: 140 78, zastoupený Mgr. Robertem Robkem, zmocněným zástupcem, tímto v souladu s ust. § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, vyzývá kvalifikované investory k úpisu investičních akcií:

Podfond Otakar, podfond FINEZ SICAV
Třída investičních akcií Výkonnostní investiční akcie
ISIN investičních akcií CZ0008047206
Cílová upisovaná částka 100.000.000,- Kč
Počátek úpisu 8.9.2021
Konec úpisu úspěšným upsáním celé výše cílové upisované částky
Místo úpisu AVANT investiční společnost, a.s.,

Hvězdova 1716/2b, Nusle, Praha 4, PSČ 140 00, Doručovací číslo: 140 78

 

(dále jen „Investiční akcie“)

Úpis bude realizován uzavřením smlouvy o investici. Následně bude investor v souladu se stanovami Společnosti vyzván k připsání příslušné částky na účet Podfondu uvedený ve smlouvě o investici.

Do konce prvního kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k zahájení vydávání Investičních akcií, se Investiční akcie upisují za počáteční emisní kurs ve výši 1,- Kč (jedna koruna česká) za jednu Investiční akcii. Emisní kurs v dalších kalendářních měsících bude určen dle pravidel vymezených ve stanovách Společnosti a statutu Podfondu.

Na uzavření smlouvy o investici není právní nárok. Společnost je oprávněna rozhodnout, se kterým zájemcem uzavře smlouvu o investici a se kterým nikoliv, a to z jakéhokoliv důvodu.

 

Datum podpisu    7.9.2021
FINEZ SICAV a.s.

AVANT investiční společnost, a.s., člen představenstva

Mgr. Robert Robek, zmocněný zástupce