Veřejná výzva k úpisu investičních akcií VIA fondu r2p

VÝZVA K ÚPISU INVESTIČNÍCH AKCIÍ

Statutární ředitel společnosti
r2p invest SICAV, a.s.
se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8,
IČO: 073 15 899,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka B 23674,
(„Společnost“)

tímto, v souladu s ustanovením § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („Zákon“),

vyzývá

kvalifikované investory k úpisu investičních akcií Společnosti.
Upisovány budou následující druhy investičních akcií:
• Výkonnostní investiční akcie

Počátek úpisu
25. 7. 2018

Lhůta pro úpis
31. 12. 2022

Ukončení úpisu
K ukončení úpisu dojde uplynutím lhůty pro úpis nebo úspěšným upsáním celé výše cílové upisované částky 1.000.000.000,- Kč (jedna miliarda korun českých), pokud tato skutečnost nastane dříve.

Místo pro úpis
Místem pro úpis je sídlo statutárního ředitele Společnosti.

Způsob úpisu
Úpis bude realizován uzavřením smlouvy o úpisu investičních akcií. Následně bude investor v souladu se stanovami Společnosti vyzván k připsání příslušné částky na účet Společnosti určený v příslušné smlouvě o úpisu investičních akcií.

Emisní kurz
Do konce druhého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k vydání této výzvy, se výše uvedený druh investičních akcií upisuje za emisní kurz ve výši 1,- Kč (jedna koruna česká). Emisní kurz v dalších kalendářních měsících bude určen dle pravidel vymezených ve stanovách a statutu Společnosti.

Na uzavření smlouvy o úpisu není právní nárok. Společnost je oprávněna, prostřednictvím statutárního ředitele, rozhodnout, se kterým zájemcem uzavře smlouvu o úpisu investičních akcií a se kterým nikoliv, a to z jakéhokoliv důvodu.

Místo: Praha
Datum: 25. 7. 2018

______________________________________
Mgr. Robert Robek
pověřený zmocněnec statutárního ředitele AVANT investiční společnost, a.s.