Veřejná výzva k úpisu investičních akcií VIA fondu VENDEAVOUR Private Equity Fund SICAV a.s.

Veřejná výzva k úpisu investičních akcií

 

Obchodní firma VENDEAVOUR Private Equity Fund SICAV a.s.
IČO 086 13 893
Sídlo Maříkova 1899/1, 621 00 Brno
Zápis v obchodním rejstříku B 8254 vedená u Krajského soudu v Brně

(dále jen „Společnost“)

 

Statutární orgán Společnosti, AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, Praha 4, PSČ 140 00, zastoupený Mgr. Robertem Robkem, pověřeným zmocněncem, tímto v souladu s ust. § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, vyzývá kvalifikované investory k úpisu investičních akcií:

Třída investičních akcií Výkonnostní investiční akcie (VIA)
ISIN investičních akcií CZ0008044765
Cílová upisovaná částka 1 000 000 000
Počátek úpisu 30. 8. 2021
Konec úpisu dnem 31. 12. 2022 nebo úspěšným upsáním celé výše cílové upisované částky, pokud tato skutečnost nastane dříve
Místo úpisu AVANT investiční společnost, a.s., Hvězdova 1716/2b, Nusle, Praha 4, PSČ 140 00

 

(dále jen „Investiční akcie“)

Úpis bude realizován uzavřením smlouvy o investici. Následně bude investor v souladu se stanovami Společnosti vyzván k připsání příslušné částky na účet Společnosti uvedený ve smlouvě o investici.

Na uzavření smlouvy o investici není právní nárok. Společnost je oprávněna rozhodnout, se kterým zájemcem uzavře smlouvu o investici a se kterým nikoliv, a to z jakéhokoliv důvodu.

 

Datum podpisu    30. 8. 2021
VENDEAVOUR Private Equity Fund SICAV a.s.

AVANT investiční společnost, a.s., člen představenstva

Mgr. Robert Robek, pověřený zmocněnec