Veřejná výzva k úpisu investičních akcií VIAD ECFS Credit Fund SICAV, a.s.

Veřejná výzva k úpisu investičních akcií

 

Obchodní firma ECFS Credit Fund SICAV, a.s.
IČO 107 19 857
Sídlo Rohanské nábřeží 671/15 Praha 18600
Zápis v obchodním rejstříku B 26211 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Společnost“)

 

Statutární orgán Společnosti, AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, doručovací číslo: 14078, zastoupený JUDr. Petrem Krátkým, pověřeným zmocněncem, tímto v souladu s ust. § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, vyzývá kvalifikované investory k úpisu investičních akcií:

Třída investičních akcií Výkonnostní investiční akcie dividendové
ISIN investičních akcií CZ0008050705
Cílová upisovaná částka 500.000.000 Kč
Počátek úpisu 6.6.2023
Konec úpisu dnem 28.5.2025 nebo úspěšným upsáním celé výše cílové upisované částky, pokud tato skutečnost nastane dříve
Místo úpisu AVANT investiční společnost, a.s.,

Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, doručovací číslo: 14078

 

(dále jen „Investiční akcie“)

Úpis bude realizován uzavřením smlouvy o investici. Následně bude investor v souladu se stanovami Společnosti vyzván k připsání příslušné částky na účet Společnosti uvedený ve smlouvě o investici.

Do konce kalendářního měsíce, ve kterém došlo k zahájení vydávání Investičních akcií, se Investiční akcie upisují za počáteční emisní kurs ve výši 1,- Kč (jedna koruna česká) za jednu Investiční akcii. Emisní kurs v dalších kalendářních měsících bude určen dle pravidel vymezených ve stanovách Společnosti a statutu Společnosti.

Na uzavření smlouvy o investici není právní nárok. Společnost je oprávněna rozhodnout, se kterým zájemcem uzavře smlouvu o investici a se kterým nikoliv, a to z jakéhokoliv důvodu.

 

Datum podpisu    6.6.2023
……………………………………………………………..

ECFS Credit Fund SICAV, a.s.

AVANT investiční společnost, a.s., člen představenstva

JUDr. Petr Krátký, pověřený zmocněnec