Veřejná výzva k úpisu PIA-EUR fondu J&T Market Opportunities SICAV a.s.

VÝZVA K ÚPISU INVESTIČNÍCH AKCIÍ

Statutární ředitel společnosti

NÁZEV FONDU

(„Společnost“)

J&T Market Opportunities SICAV a.s.
SÍDLO FONDU Jugoslávská 620/29, Vinohrady, 120 00 Praha 2
IČO FONDU 077 48 914
ZAPSANÉ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 24066

 

tímto, v souladu s ustanovením § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („Zákon“),

vyzývá

kvalifikované investory k úpisu investičních akcií Společnosti.

Upisovány budou následující druhy investičních akcií:

DRUH AKCIE  preferenční investiční akcie
OZNAČENÍ  PIA-EUR
ISIN  CZ0008043890
MĚNA EUR

 

 Informace k úpisu akcií:

POČÁTEK ÚPISU 11. 5. 2020
LHŮTA PRO ÚPIS 31. 12. 2021
UKONČENÍ ÚPISU K ukončení úpisu dojde uplynutím lhůty pro úpis nebo úspěšným upsáním celé výše cílové upisované která činí částku 20.000.000.000,- Kč (dvacet miliard korun českých), pokud tato skutečnost nastane dříve.
MÍSTO PRO ÚPIS Místy pro úpis jsou sídlo Společnosti a sídlo statutárního ředitele Společnosti.
ZPŮSOB ÚPISU Úpis bude realizován uzavřením smlouvy o úpisu investičních akcií. Následně bude investor v souladu se stanovami Společnosti vyzván k poukázání emisního kurzu na účet Společnosti určený v příslušné smlouvě o úpisu investičních akcií.
EMISNÍ KURZ Do konce druhého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k vydání této výzvy, se výše uvedený druh investičních akcií upisuje za emisní kurz ve výši 1,- Kč (jedna koruna česká) za jednu investiční akcii. Emisní kurz v dalších kalendářních měsících bude určen dle pravidel vymezených ve stanovách a statutu Společnosti.

 

VSTUPNÍ POPLATEK Výše a aplikace vstupního poplatku (přirážka) viz statut Společnosti v účinném znění.
MINIMÁLNÍ VÝŠE
VSTUPNÍ INVESTICE
• částka 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) v případě, že splňuje podmínky ust. § 272 odst. 1 písm. i) bod 2 Zákona;

• ekvivalent částky 125.000,- EUR (sto dvacet pět tisíc euro) v případě, že splňuje podmínky ust. § 272 odst. 1 písm. a) až písm. i) bod 1 Zákona. Rozhodným kurzem pro účely výpočtu je měnový kurz CZK/EUR vyhlašovaný Českou národní bankou ke Dni připsání peněžní částky na účet Fondu v případě úpisu a ke dni uskutečnění transakce v případě převodu.

 

Na uzavření smlouvy o úpisu není právní nárok. Společnost je oprávněna, prostřednictvím statutárního ředitele, rozhodnout, se kterým zájemcem uzavře smlouvu o úpisu investičních akcií a se kterým nikoliv, a to z jakéhokoliv důvodu.

Práva spojená s akcií jsou upravena ve stanovách a statutu Společnosti.

Investor je povinen se se stanovami a statutem Společnosti předem seznámit.

 

V Praze dne 11. 5. 2020

 

Ing. Dušan Klimeš, MSc.

pověřený zmocněnec statutárního ředitele

TILLER investiční společnost a.s.