Veřejná výzva k úpisu VIA EUR k fondu SUN Central Europe Fund SICAV, a.s.

Veřejná výzva k úpisu investičních akcií

 

Obchodní firma SUN Central Europe Fund SICAV, a.s.
IČO 175 47 733
Sídlo Na příkopě 1047/17, Staré Město, 110 00 Praha 1
Zápis v obchodním rejstříku B 27608 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Společnost“)

 

Statutární orgán Společnosti, AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, doručovací číslo: 14078, zastoupený Mgr. Robertem Robkem, pověřeným zmocněncem, tímto v souladu s ust. § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, vyzývá kvalifikované investory k úpisu investičních akcií:

Podfond SUN Central Europe Subfund 1
Třída investičních akcií Výkonnostní investiční akcie
ISIN investičních akcií CZ0008049384
Cílová upisovaná částka 50 000 000,- Kč
Počátek úpisu 6. 12. 2022
Konec úpisu dnem 31. 12. 2027 nebo úspěšným upsáním celé výše cílové upisované částky, pokud tato skutečnost nastane dříve
Místo úpisu AVANT investiční společnost, a.s.,

Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, doručovací číslo: 14078

 

(dále jen „Investiční akcie“)

Úpis bude realizován uzavřením smlouvy o investici. Následně bude investor v souladu se stanovami Společnosti vyzván k připsání příslušné částky na účet Podfondu uvedený ve smlouvě o investici.

Do konce druhého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k zahájení vydávání Investičních akcií, se Investiční akcie upisují za počáteční emisní kurs ve výši 1,- EUR (jedno Euro) za jednu Investiční akcii. Emisní kurs v dalších kalendářních měsících bude určen dle pravidel vymezených ve stanovách Společnosti a statutu Podfondu.

Na uzavření smlouvy o investici není právní nárok. Společnost je oprávněna rozhodnout, se kterým zájemcem uzavře smlouvu o investici a se kterým nikoliv, a to z jakéhokoliv důvodu.

 

Datum podpisu    6. 12. 2022
……………………………………………………………..

SUN Central Europe Fund SICAV, a.s.

AVANT investiční společnost, a.s., člen představenstva

Mgr. Robert Robek, pověřený zmocněnec