Výzva k odevzdání listinných cenných papírů Cornerstone Investments SICAV, a.s.,

Výzva

k odevzdání listinných cenných papírů

 

Statutární ředitel společnosti

Cornerstone Investments SICAV, a.s.,

se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8,

IČO: 061 80 337,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 22595

 (dále jen „Společnost“),

 

vyzývá akcionáře k odevzdání listinných cenných papírů, konkr. investičních akcií výkonnostních vydaných Společností k podfondu Cornerstone Investments podfond Opportunity (dále také jako „Původní akcie“) z důvodu změny jejich podoby z listinných cenných papírů na zaknihované cenné papíry.

Valná hromada Společnosti dne 6.12.2018 přijala rozhodnutí, na základě kterého došlo ke změně stanov Společnosti, a s tím související změně podoby stávajících vydaných investičních akcií výkonnostních vydaných Společností k podfondu Cornerstone Investments podfond Opportunity (dále jen „Podfond“), a to kokr. z listinných cenných papírů na zaknihované cenné papíry.

Lhůta pro předložení původních akcií za účelem jejich zaknihování byla stanovena do 30. 4. 2019. Z výše uvedeného plyne, že akcionáři vlastnící Původní akcie jsou povinni tyto akcie odevzdat Společnosti, nejpozději do 30.4.2019. Předání původních akcií je možné uskutečnit v této lhůtě vždy v pracovní dny v době od 9:00 do 16:00 hod v sídle statutárního ředitele Společnosti, konkr. společnosti AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, 186 00, Praha 8 (dále jen „Statutární ředitel“), příp. při osobním setkání se zplnomocněným zástupcem Společnosti.

 

Místo: Praha

Datum: 18.12.2018

 

Mgr. Ing. Ondřej Pieran, CFA, v.r.

pověřený zmocněnec Statutárního ředitele