Výzva k odevzdání listinných cenných papírů fondu Czech Capital RE Fund SICAV, a.s.

Oznámení o změně označení cenného papíru a  Výzva

k odevzdání listinných cenných papírů

 

Statutární ředitel společnosti

Czech Capital RE Fund SICAV, a.s.,

se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8,

IČO: 052 12 634,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 21711

 (dále jen „Společnost“),

 

vyzývá akcionáře k odevzdání listinných cenných papírů, konkr. investičních akcií A2 a investičních akcií B vydaných Společností (dále také jako „Původní akcie“) z důvodu jejich výměny za nově označené listinné investiční akcie, konkrétně Prémiové investiční akcie listinné a Výkonnostní investiční akcie.

Valná hromada Společnosti dne 4.3.2019 přijala rozhodnutí, na základě kterého došlo ke změně stanov Společnosti, a s tím související změně investičních akcií A1 vydaných Společností na Prémiové investiční akcie zaknihované, investičních akcií A2 na Prémiové investiční akcie listinné a investičních akcií B na Výkonnostní investiční akcie.

Lhůta pro předložení Původních akcií za účelem jejich výměny byla stanovena na 120 kalendářních dnů ode dne konání valné hromady, tedy do 2.7.2019.

Předání původních akcií je možné uskutečnit ve stanovené lhůtě vždy v pracovní dny v době od 9:00 do 16:00 hod v sídle statutárního ředitele Společnosti, konkr. společnosti AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, 186 00, Praha 8 (dále jen „Statutární ředitel“), příp. při osobním setkání se zplnomocněným zástupcem Společnosti.

 

Místo: Praha

Datum: ………………..

 

Mgr. Robert Robek, v.r.

pověřený zmocněnec Statutárního ředitele