Výzva k odevzdání listinných cenných papírů fondu PREVALENT SICAV, a.s.

Výzva

k odevzdání listinných cenných papírů

 

Statutární ředitel společnosti

PREVALENT SICAV, a.s.,

se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8,

IČO: 036 09 260,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 20251

 (dále jen „Společnost“),

 

vyzývá akcionáře k odevzdání listinných cenných papírů, konkr. investičních akcií vydaných Společností PREVALENT SICAV, a.s. (dále také jako „Původní akcie“) za účelem jejich výměny za investiční akcie vydané Společností k nově zřízenému podfondu Geo Assets.

Jediný akcionář v působnosti valné hromady Společnosti dne 25.10.2018 přijal rozhodnutí, na základě kterého došlo ke změně stanov Společnosti, kdy došlo k přeměně Společnosti na Společnost s podfondem. S touto změnou souvisí změna vydávání investičních akcií, kdy investiční akcie nyní budou vydány Společností k nově zřízenému podfondu Geo Assets.

Lhůta pro předložení původních akcií za účelem jejich výměny za investiční akcie vydané Společností k nově zřízenému podfondu Geo Assets byla stanovena na 90 kalendářních dnů ode dne doručení příslušné výzvy akcionáři na příslušnou mailovou adresu akcionáře vedenou v seznamu akcionářů Společnosti, resp. Ode dne uveřejnění takové výzvy způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to v souladu s § 542 zákona o obchodních korporacích.

Předání původních akcií je možné uskutečnit ve stanovené lhůtě vždy v pracovní dny v době od 9:00 do 16:00 hod v sídle člena představenstva Společnosti, konkr. společnosti AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, 186 00, Praha 8 (dále jen „člen představenstva“), příp. při osobním setkání se zplnomocněným zástupcem Společnosti.

 

Místo: Praha

Datum: ………………..

 

Mgr. Robert Robek, v.r.

pověřený zmocněnec Statutárního ředitele